1. Grundförutsättningar för anställning inom personlig assistans

Så gör du i praktiken - en handledning

Det som skiljer en anställning inom personlig assistans ifrån en anställning inom andra branscher är att anställningen som assistent är villkorad ett beslut om assistans i enlighet med LSS. LSS ställer krav på assistansens kvalitet och säkerhet och ger brukaren en rätt till inflytande och självbestämmande. Frågor som rör LSS har arbetsgivaren inget direkt inflytande över – men arbetsgivaren har att förhålla sig till de förutsättningar som LSS ger. Detta får direkta konsekvenser för arbetsgivaren, bland annat i frågor som rör en anställnings bestående eller upphörande.

Om den anställde har en anställning för så länge uppdraget varar, eller ett vikariat, finns det en i kollektivavtalet inskriven möjlighet att avsluta anställningen av skäl som är att hänföra till 6 § LSS.

Även i de fall då assistenten har en tillsvidareanställning kan en sådan rätt finnas. I dessa fall gäller LAS regler om avslutande av anställning. Då krävs att det finns saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS. För att en uppsägning som sker utifrån skäl som anger i 6 § LSS ska vara giltig krävs att arbetsgivaren vidtagit åtgärder inom ramen för sin arbetsledningsrätt och sitt arbetsmiljöansvar samt utrett och uteslutit möjligheterna till omplacering.

Följande processbeskrivning syftar till att stödja arbetsgivaren i processen och minimera risken för att uppsägningens giltighet ifrågasätts.

text

PROCESSLISTNINGSSIDA TEST