Senast 2021 ska hela den idéburna sektorn i Sverige stå starkare än någonsin

Arbetsgivarföreningen KFO är unik på svensk arbetsmarknad. Inte bara för att vi innehar rekord i arbetsfred och samlar medlemmar med exceptionellt engagemang.

Vi ger både de allra minsta och de riktigt stora medlemmarna möjlighet att växa och utvecklas. Branschorganisationen KFO Personlig assistans har idag 520 medlemmar, flertalet med en eller ett fåtal anställda, medan Samhall som gick med i KFO under året, ensamt har 24 000 anställda.

Sveriges nya omställningsorganisation

På KFO:s initiativ bildades den 3 april 2018 stiftelsen Ciko, en ny aktör på den svenska arbetsmarknaden. Stiftelsen Ciko administrerar ett nytt omställningsavtal för kollektivanställda och vissa tjänstemän som tidigare inte kunnat räkna med något som helst stöd vid uppsägning. Avtalet som omfattar 95 000 anställda har vi tagit fram tillsammans med LO.

»För att balansera privata företag och offentliga verksamheter behöver vår sektor bli både starkare och smartare.«

Verksamhetsåret 2018, nya avtal för omställning inkluderar fler.

Nytt omställningsavtal sänker medlemskostnader och inkluderar fler anställda.

Två nya viktiga avtalspaket kom på plats; ett för LO och deras arbetare och tjänstemän och ett för PTK och deras tjänstemän. En annan stor förbättring är att KFO:s medlemmar nu betalar samma låga försäkringspremier, oavsett branschtillhörighet, en förändring som vi kunnat genomföra i samarbete med Folksam.

Ledarskapsträning och chefsutbildning

Under året har vi även tagit ett strategiskt grepp kring våra medlemmars utbildningsbehov, bland annat genom ett fördjupat engagemang i VO College för att säkra kompetensförsörjningen inom idéburen välfärd, samt en ny ledarskapsutbildning för hybridorganisationer och kooperativa företag.

Kostnadseffektiv medlemsservice

Som arbetsgivarorganisation vill vi självklart att fler ska få en kostnadseffektiv medlemsservice. Vi vill också bidra till att stärka hela sektorns konkurrenskraft. Det ska vi göra dels genom att växa och utvecklas tillsammans med våra medlemmar, dels genom att attrahera nya medlemmar.

Verksamhetsåret 2018, kostnadseffektiv medlemsservice.

Fler ska ha tillgång till medlemsservice med god kvalitet till rimligt pris.

I linje med detta har vi under det gångna året undersökt förutsättningarna för ett samarbete med Famna, som samlar verksamheter inom idéburen välfärd. Därför gav vi Christer Hallerby i uppdrag att utreda hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut. I uppdraget ingick även att genomlysa hela sektorn; arbetsgivarorganisation, branschorganisationer och organisationer med angränsande uppdrag.

Samla sektorn

Slutsatsen är att den idéburna sektorn som helhet har mycket att vinna på en strukturförändring. De enskilda organisationerna skulle få bättre utväxling på satsade resurser, både när det gäller kostnaden för medlemstjänster och möjligheter att påverka politiska beslut.

Tankegodset i Christer Hallerbys rapport Pondus har fått genklang i stora delar av den idéburna sfären; flera framträdande aktörer har signalerat intresse av att vara delaktiga i processen att samla sektorn. Aktiva diskussioner har initierats med Idea om närmare organisatoriskt samarbete samtidigt som det gemensamma arbetet med Famna fortskrider. Ytterligare organisationer följer utvecklingen på nära håll och utreder på vilket sätt de kan bidra och involveras.

Mångfald av ägarformer

Samhället är större än både marknaden och staten och välfärd är något mer än det som skattekronorna betalar. I grunden bygger välfärden på att vi som samhällsmedlemmar bryr oss om varandra.

Styrka i en orolig tid

Därför vill KFO särskilt lyfta fram det omfattande frivilligarbete och ideella engagemang som kanaliseras genom civilsamhällets många organisationer. De är en garant för ett starkt och demokratiskt samhälle i en orolig tid.

Vi tror på en mångfald av ägarformer vid sidan av de privata och offentliga: Civilsamhällets organisationer, kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna företag inom skola, vård och annan omsorg, samt företag för samhällsnytta.

För att balansera privata företag och offentliga verksamheter behöver vår sektor bli både starkare och smartare. Det kräver en lösningsorienterad arbetsgivar- och intresseorganisation som vågar tänka nytt och mäktar med ett ännu större ansvar.

Verksamhetsåret 2018, samla civilsamhället för att bli starkare tillsammans.

Ett starkare och smartare civilsamhälle är det många organisationer som tjänar på.

Den rollen är vi beredda att ta. Senast 2021 ska vi tillsammans med samarbetsorganisationer skapa en ny och starkare arbetsgivar- och intresseorganisation för idéburen välfärd, civilsamhällets organisationer och de kooperativa företagen.

Då ska hela den idéburna sektorn i Sverige stå starkare än någonsin. Vill du vara med på den resan? Då är du välkommen som medlem.

Jag vill också passa på att lyfta fram vårt program i Almedalen 2019. Det kommer att bli många både roliga och insiktsfulla möten. Jag hoppas vi ses där!