Om Kompetensutvecklingsstiftelsen

År 1998 beslutade Arbetsgivarföreningen KFO (idag Fremia) och Handelsanställdas förbund (Handels) att överföra pengar från de gemensamma trygghetsfonderna till en nybildad stiftelse för kompetensutveckling inom kooperativ handel.

Samtidigt tillfördes stiftelsen även pengar från KFO–LO-fonden. Genom avtal den 22 september 1999 har Arbetsgivareföreningen KFO (idag Fremia) och Handels enats om att till stiftelsen också föra de medel som avsatts för kompetensutveckling åren 1999, 2000 och 2001 i avtalen för för detaljhandel och distribution, samt åren 1999 och 2000 i avtalen för tjänstemän.

Totalt beräknas Kompetensutvecklingsstiftelsen att tillföras cirka 80 miljoner kronor.

Stiftelsens styrelse består av åtta personer. Fyra från Fremia och Fremias medlemsföretag och fyra från Handels. Styrelsen har uttalat att stiftelsen till att börja med ska understödja grundläggande, övergripande projekt, som kan vara till nytta för alla Fremias medlemmar och deras anställda inom handelssektorn.

Som exempel kan nämnas databaserade hjälpmedel för utbildning inom områdena butiksekonomi, utvecklingssamtal och arbetsrätt. Mer företagsspecifika kompetensutvecklingsprojekt kommer, liksom tidigare, att behandlas av trygghetsfonderna.

Ovanstående överenskommelse träffades den 21 december 1999.

Kompetensutvecklingsstiftelsen startade med cirka 80 miljoner kronor. Under årens lopp fram till år 2015 har dessa medel använts till ett femtiotal olika projekt om cirka 70 miljoner kronor.

Projektens inriktning har varierat under åren. Många har handlat om att ta fram interaktiva utbildningsmoduler. En del marknadsföring, enkätundersökningar om kompetensutvecklingsbehov hos kooperativ handel, valideringsprojekt och mentorsprogram.

De första projekten gick ut på att ta fram data-, sälj- och yrkesutbildningar. Styrelsen har löpande fört resonemang om branschens utveckling och på vilket sätt stiftelsen kan bidra till högre kompetens.

I början av 2000-talet deltog stiftelsen vi fleratlet kompetens- och informationsmässor.

2001: Stiftelsen ingår ett nätverk med Ericsson, Volvo och Skandia med flera avseende utveckling av webbutbildningar. Samma år lanserades en webbutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

(Under arbete. Kom snart tillbaka.)

Uppdaterad
den 30 december, 2020