Tidiga tecken på stress hos medarbetare

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på stress hos anställda. Personer som lider av stress uppvisar ofta ett förändrat beteende i hur de tänker, mår och agerar.

Stress kan ha flera bakomliggande orsaker, både arbetsrelaterade och privata. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma tecken på stress hos anställda då långvarig stress kan leda till att den drabbade får psykiska och fysiska besvär.

Tecken på stress

Personer som lider av stress uppvisar ofta ett förändrat beteende. Tidiga tecken på stress hos anställda kan enligt EUs Arbetsmiljöbyrå visa sig som:

  • Emotionella
    Den anställde blir till exempel tillbakadragen, irriterad, trött, orolig/ängslig eller uppvisar ett allmänt dämpat humör. Stressen kan även göra att den drabbade får problem i relationen till sina kollegor.
  • Kognitiva
    Som arbetsgivare märker du att en anställd får svårt att koncentrera sig och minnas saker. Hen kan dessutom få svårt att fatta beslut och lära sig nya saker eller uppvisar en allmänt negativ inställning på arbetet.
  • Beteendemässiga
    Stress kan även visa sig genom nya/ökade dåliga vanor hos en anställd såsom alkohol- eller tobakkonsumtion eller att den drabbade blir aggressiv. Det kan också handla om mindre skadliga beteenden såsom att medarbetare får svårt att hålla tider och ofta kommer försent till arbetet, att hen blir ovarsam eller att kvalitén i arbetet försämras. 

Stress kan ta sig många olika uttryck och varierar mellan personer. Om du märker att en anställd börjar tänka, må eller bete sig annorlunda på ett oroväckande sätt är det viktigt att tala om orsakerna bakom och hur man som arbetsgivare kan stötta medarbetaren att hantera problemen.   

Vad är stress?

Stress uppkommer när en medarbetare upplever en obalans mellan krav och resurser. Stress är inte samma sak som påfrestningar, till exempel viljan att prestera på arbetet. En lagom mängd press behövs för att göra ett bra arbete. Nivån skiljer sig dock åt mellan människor och arbetsuppgifter och vissa behöver mer eller mindre press för att göra sitt bästa. Stress kan uppträda både när man har för mycket krav och när man upplever att man har för lite utmaningar.

E-guiden Stress och psykosociala risker

Den här informationen är hämtad från e-guiden "Stress och psykosociala risker" som EUs Arbetsmiljöbyrå har tagit fram i Bilbao och som riktar sig till arbetsgivare. Mer information om hur man upptäcker tecken på stress, effekterna av det och hur stress kan hanteras finns i e-guiden, se länk under Relaterad information.  

Uppdaterad
den 27 januari, 2017