Remissyttrande om hälsoväxling

KFO framför i sitt remissyttrande att regeringens förslag om att införa en särskild rörlig sjukförsäkringsavgift inte bör införas.

KFO kan se flera hinder och svårigheter med förslagen som regeringen presenterar i sin helhet för att minska sjukfrånvaron (Ds 2016:8). Syftet som anges är att driva på arbetsgivares aktivitet vid anställdas sjukfrånvaro. I förslaget görs bedömningen att möjligheterna för de sjukskrivna att återgå till arbete avsevärt skulle förbättras genom att en särskild sjukförsäkringsavgift införs.

Förslaget innebär att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen. Man menar att det idag finns en skev och svag incitamentsstruktur i sjukförsäkringen där arbetsgivare saknar ekonomiska drivkrafter att försöka påverka de långvariga sjukskrivningarna. ­­

Stort ansvar för arbetsgivare

KFO anser att åtgärder behövs för att minska antalet långtidssjukskrivna men att förslagen om hälsoväxling grundas på felaktiga utgångspunkter vad gäller arbetsgivares möjlighet att påverka och förhindra långtidssjukskrivningar.

Arbetsgivare ska vara aktiva i sitt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering, men blir inte sedda för allt det goda förebyggande arbete som de faktiskt utför.

- Många av våra medlemmar, inom exempelvis skola, vård och omsorg eller ideella organisationer, arbetar med små marginaler, är skattefinansierade och har inga extra reserver för att klara de oförutsedda kostnader som skulle uppstå om en anställd blir långtidssjukskriven, säger Kerstin Wrisemo, ansvarig för arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor på KFO.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Riskerar att bli kontraproduktivt

Redan idag har arbetsgivare ett stort ansvar för sina anställda. KFO anser att förslaget riskerar att påverka arbetsgivares beslut om att våga ta steget till att anställa personer som av olika anledningar redan har svårt att få arbete, personer som har någon form av funktionsnedsättning, sjukfrånvarohistorik eller kroniska sjukdomar.

Den sänkta arbetsgivaravgiften och fribeloppet som förslaget innehåller motsvarar inte arbetsgivares ökade kostnader. KFO anser även att de få undantagsregler som föreslås är för snäva och att fler personer som av olika skäl har svårt på arbetsmarknaden bör omfattas.

- Våra medlemmar har uttryckt stor oro för att detta förslag ska införas. Regeringen borde ta till sig av de synpunkter som framförts och beakta allt det goda arbete som faktiskt utförs på arbetsplatserna, säger Kerstin Wrisemo, ansvarig för arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor på KFO.­

Flera av de arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen och KFO tar på olika sätt ett stort socialt ansvar för grupper i samhället och erbjuder arbete. För dessa verksamheter riskerar regeringens förslag särskilt att bli kontraproduktivt ifall ett större kostnadsansvar tillkommer.