Rapport från stämman

Oförändrade medlems- och serviceavgifter, ny ledamot från förskoleområdet till styrelsen samt en fortsättning för det intressepolitiska arbetet inom personlig assistans.

Det var några av besluten på KFOs stämma som hölls tisdagen den 26 april. När det gäller styrelsen så utökades den med en plats för att möjliggöra representation från området förskolor och skolor. Det var Mimmi von Troil, från FSO Fria Förskolor, som valdes in som ledamot. Dessutom valdes Stig Nyman från Handikappförbunden in i styrelsen. 

Här hittar du en förteckning över den aktuella styrelsen, revisorerna och valberedningen.

Stämmans ordförande, ordförande och föbundsdirektör

Bild: Stämmans ordförande  Ann-Kristine Johansson, styrelseordförande Leif Linde och förbundsdirektör Petter Skogar.

Servicebolaget har knutits närmare föreningarna

- Det har varit ett händelserikt år, bland annat med organisatoriska förändringar för servicebolaget Athene Arbetsgivarservice som förvaltar KFOs verksamhet. Dessa förändringar har fört servicebolaget mycket närmare uppdragsgivarna, sade Leif Linde, ordförande för KFO.

Servicebolaget, som ägs gemensamt av Arbetsgivaralliansen och KFO, har infört ett varvat ordförande- och vd-skap. Närmaste året kommer Torsten Friberg, som till vardags är ordförande i Arbetsgivaralliansen, att vara ordförande i servicebolaget och Petter Skogar, förbundsdirektör i KFO, kommer att vara vd.

Medlemsnytta i fokus

Det senaste året har KFO satsat på att förbättra webben, den webbaserade rådgivningen och även infört en digital medlemsansökan.

- Vi jobbar inte aktivt med medlemsrekrytering, ändå växer KFO stadigt, konstaterade förbundsdirektör Petter Skogar. Vi tror att en god arbetsgivarservice, låga avgifter och en tydlig identitet är attraherande i sig. Under året har medlemsantalet ökat till drygt 4000 medlemmar, med sammanlagt 105 000 anställda.

Mitt i avtalsrörelsen

KFO befinner sig för närvarande mitt i 2016 års avtalsrörelse. Kollektivavtal för den kooperativa handeln har precis tecknats, till sommaren beräknas ungefär hälften av KFOs ca 35 kollektivavtal ha förhandlats om, och till hösten startar förhandlingarna för vård, skola och omsorg.

Parallellt pågår även förberedelserna för 2017 års avtalsrörelse.
- Det finns stora utmaningar för arbetsmarknaden som parterna behöver ta hänsyn till. Det handlar dels om globaliseringen och digitaliseringens effekter, dels om en tudelad arbetsmarknad, dels om hur vår demografi ser ut. Vi har en åldrande befolkning i kombination med en stor inströmning av flyktingar. Vi ser att det måste ske stora investeringar i kompetensutveckling. För att lyckas med det måste parterna våga prova nya lösningar, sade Petter Skogar.

Svensk Kooperation

KFO driver Svensk Kooperation, en satsning som syftar till att sätta kooperationen på kartan och få till stånd konkreta förbättringar för villkoren för kooperativa och ömsesidiga företag. Ett exempel är hur man har arbetat för att modernisera lagen om ekonomisk förening. Svensk Kooperation samlar hela den svenska kooperationen, från konsumentkooperationen till lantbrukskooperationen.

Fortsatt satsning på personlig assistans

Stämman beslutade om att permanenta det intressepolitiska arbetet för idéburen personlig assistans. Tidigare har det drivits som ett treårigt projekt, finansierat av externa medel. Dialog med medlemmarna har dock visat på en stark efterfrågan på att fortsätta arbetet i en mer organiserad form. Stämman beslutade därför om en tilläggsdebitering för de medlemmar som tillhör området personlig assistans. Medlen öronmärks för fortsatt intressepolitiskt arbete, för att stärka villkoren för de idéburna och idédrivna assistansanordnarna gentemot politiker och myndigheter. Assistansersättningen och efterskottsbetalningen är de mest prioriterade frågorna för tillfället. 

Ekonomi

Arbetsgivarföreningen KFO har starka finanser och god kontroll på bolaget. Stämman beslutade om oförändrade medlems- och serviceavgifter. Sänkningen av prisbeloppet medförde att arvodena till förtroendevalda sänktes något. Revisorerna var nöjda med ledningen och styrningen samt att fokus har legat på medlemsnytta. Ett extra plus i kanten var även att hållbarhetsfrågan kommit in i redovisningen.