Rabatter på Folksams premier för 2017

Folksams kooperativa tjänstepensionsverksamhet är ekonomiskt stark, vilket har skapat överskott i verksamheten.

Från den 1 januari 2017 ger Folksam Liv sina kunder 60 procents rabatt på premien för premiebefrielse och sjukpension inom avtalsområdet KTP 2.

Det finns även överskott för ålderspension inom förmånsbestämd försäkring. I dialog med kunderna har Folksam Liv beslutat att ge premierabatt på 90 procent under hela 2017. 

Under våren avser Folksam Liv att fatta beslut om ytterligare åtgärder för att hantera det överskottet, till förmån för kunderna. Information om detta följer när besluten väl är fattade.

Hur länge gäller rabatten?

Folksam Liv fastställer varje år det utrymme som finns för rabatt eller annan hantering av överskott. Det innebär att rabatter alltid endast gäller för ett år i taget. 

Alla premier beräknas utifrån den anställdes årslön. Rabattens storlek anges i kronor på fakturan. Fakturan finns på Folksams internettjänst för arbetsgivare på folksam.se/arbetsgivare.

För mer information kontakta Folksams kundtjänst.

 

Uppdaterad
den 12 januari, 2017