Märkning av kemikaliska produkter

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifter om märkning av kemikaliska produkter samt infört ett nytt direktiv om hur man hanterar stora mängder särskilt farliga ämnen.

Från och med den 1 juni 2015 träder Arbetsmiljöverkets nya regler om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker i kraft. Det handlar bland annat om varningsmärkning och skyltar för kemiska ämnen och blandningar samt regler om märkning på behållare, gasflaskor och rörledningar. Till exempel måste varningskyltar för gasflaskor bytas ut. Läs mer om ändrade föreskrifter för skyltar och signaler på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Dessutom upphör arbetsmiljöföreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19) att gälla från och med den 1 juni 2015. Istället införs ett nytt direktiv som innehåller regler för att säkert hantera stora mängder särskilt farliga ämnen. Verksamheter som berörs hanterar farliga ämnen i mängder som är lika med eller överstiger gällande gränsmängd för ämnet i fråga. Det kan vara kemikalietillverkare, bränsledepåer, stålverk, massa och pappersbruk, raffinaderier, gruv- och sprängverksamheter samt läkemedelstillverkare. Läs mer om det nya direktivet på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Uppdaterad
den 9 juli, 2015