Kostnadsundersökning av personlig assistans

Arbetsgivarföreningen KFO gjorde under 2014 en medlemsundersökning av kostnader för personlig assistans.

Arbetsgivarföreningen KFO gjorde under 2014 en medlemsundersökning av kostnader för personlig assistans, med anledning av regeringens förändrade syn på den årliga justeringen av ersättningen för personlig assistans och den bild av kostnaderna som gavs i betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningen för personlig assistans (SOU 2014:9).

Syftet med undersökningen var att jämföra dessa uppgifter med medlemmarnas verkliga kostnader samt att öka förståelsen för hur assistansersättningen används.

En övergripande slutsats från undersökningen ät att KFOs medlemmar i undersökningen har betydligt högre lönekostnader än vad som har beräknats i SOU 2014:9. Med utgångspunkt i kostnadsläget för 2013 samt en uppräkning för 2014 och 2015 med kollektivavtalade lönejusteringar, bör ersättningen enligt KFO för 2015 justeras till 288 kronor per timme.

Likaså har medlemmarna högre OB‐kostnader än vad både utredningen och dagens modell för ersättning förutsätter. En annan slutsats är att en stor del assistansberättigade i undersökningen inte skulle få täckning för sina kostnader i modellen för grundschablon och tilläggsschablon med de ersättningsnivåer som utredaren använder i sin analys.

KFO skickade även en skrivelse till statsrådet Maria Larsson på socialdepartementet med slutsatserna av kostnadsundersökningen och ett önskemål att schablonersättningen justeras enligt ovan.

Läs hela kostnadsundersökningen.

Läs skrivelsen till socialdepartementet.

Uppdaterad
den 14 december, 2015