Språkombud stärker företagens kompetens­försörjning inom vård och omsorg

På nationell nivå driver och äger vi, tillsammans med andra parter, VO-College. VO-college har utvecklat ett världsunikt koncept, språkombud, för att utveckla kunskap i det svenska språket samt stärka kompetensförsörjningen i branschen.

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och arbeta för bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

- Vi ser inte längre svenska som andraspråk som ett hinder, utan snarare att det berikar och utvecklar på arbetsplatsen. 

Utbildningen för språkombud riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg som är väl förtrogen med arbetsplatsens verksamhetsområde. Språkombuden kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk. Det viktigaste är att man är nyfiken på språk, kommunikation och kultur. För att bli språkombud behöver medarbetare tala med sin chef om detta. Nästa steg är att chefen tar upp frågan inom sitt VO-College, genom att exempelvis ta upp det på ett styrgruppsmöte eller kontakta en regional samordnare.

Som en del av samarbetet har handboken lyft språket på jobbet tagits fram. I handboken finns konkreta verktyg, tips och inspiration kring hur arbetsplatser kan arbeta mer språkutvecklande.

Olga Orrit är utbildad språkvetare med inriktning mot interkulturell kommunikation och har varit med och tagit fram handboken, lyft språket på jobbet.

- Vi insåg att det fanns ett behov på många arbetsplatser i att ha ett material som gick att använda direkt i arbetet och som satte språkfrågan i arbetssammanhang. Vi ser också att med hjälp av handboken kan vi bidra till att avdramatisera frågan kring språk på arbetsplatser och inspirera till att skapa språkutvecklande arbetsplatsen.

Vad får verksamheten för fördelar av att ha ett språkombud?

Ur ett organisationsperspektiv är det framför allt två effekter som står ut: Dels insparad tid genom bland annat mindre missförstånd, mindre dubbelarbete och en bättre arbetsmiljö. Dels rekryteringssituationen där färre slutar och där rekryteringspotentialen blir bättre. En effekt av språkombudens insatser är enligt flera chefer att man nu har bättre struktur på arbetsplatsmötena.

- Språkombudens insatser gentemot individuella medarbetare, kan sägas öka medarbetarnas förmåga att utföra de handlingar som hör till det professionella yrkesutövandet. Språkombud kan hjälpa till att förebygga konflikter eller misstag på grund av språkliga missförstånd.

Språkombuden kan bidra till att arbetsplatsen utvecklas som miljö för lärande och språkutveckling. Arbetsplatslärandet genom språkombudens insatser gäller inte bara andraspråkstalande medarbetare. Även medarbetare med svenska som modersmål gynnas av att bli mer medvetna om kommunikativa processer och att få stöttning kring språkligt utmanande uppgifter genom till exempel skriftlig dokumentation.

För att få mer information om språkombudskonceptet, ta kontakt med ert lokala VO-college eller direkt med KFO.

Uppdaterad
för 7 månader sen
Jasmina Helander Biträdande förhandlingschef - Välfärd (förskola och skola, hälsa, vård och omsorg, sjukvård, tandvård, personlig assistans, arbetsintegrerande sociala företag) jasmina.helander@fremia.se