KFO deltog i högmöte om arbetsmiljö

Den 6 april bjöd arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson in arbetsmarknadens parter till ett möte om Europeiska kommissionens utvärdering av EUs arbetsmiljöregler.

Europeiska kommissionen har genomfört en omfattande utvärdering av EUs arbetsmiljöregler vilket var temat för mötet. Kommissionens meddelande innehöll tre huvudsakliga åtgärdsområden:

  1. cancerframkallande ämnen,
  2. åtgärder för att stödja micro-, små och medelstora företag och
  3. uppdatering av gällande arbetsmiljöregler.

Syftet med mötet var att föra en diskussion med parterna om kommissionens meddelande och om hur regeringen och parterna kan växelverka för att uppnå större effekt i arbetet för en god arbetsmiljö och för att bli en stark röst på EU-nivå.

KFOs synpunkter

KFO lyfte fram att kunskap är en grundläggande förutsättning för en god arbetsmiljö. Där är ett nationellt samlande kunskapscentrum för arbetsmiljöforskningen en del likväl som att det är viktigt att människor har kunskaper om arbetsmiljöfrågor redan när de kommer på arbetsmarknaden.

För att kunna uppnå ett långt och hållbart arbetsliv behöver det ges mer utrymme till idrott och rörelse för de alltmer stillasittande unga generationer som i framtiden ska komma ut på arbetsmarknaden.

Utgångspunkten i arbetsmiljöarbetet är att en god arbetsmiljö bidrar positivt till verksamhetens utveckling samtidigt som arbetstagarna mår bra. ”Det ska vara lätt att göra rätt” är ett uttryck som under flera år lyfts fram. Dit har vi ännu en lång väg att gå.

Exempel från medlem

Från KFOs sida lyftes arbetsintegrerande socialt företag/verksamhet fram som ett exempel där man har i uppdrag att ge arbete åt människor som står utanför arbetsmarknaden. Det kan handla om en mängd olika typer av arbetsuppgifter som också ställer stora kunskapskrav på att arbetsgivarens riskbedömningar. Att ges möjlighet till arbete är också en friskhetsfaktor. Det är inte enkelt att få krav från Arbetsmiljöverket om att ha rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. För hur gör man detta? 

Reglerna bör vara mer flexibla så att kraven bättre kan anpassas till en verksamhet. Att ställa liknande krav på en liten och en stor verksamhet är inte rimligt. Vår uppfattning är att arbetsgivare vill göra rätt men att det är svårt att förstå hur det ska göras. Även om våra medlemmar kan få hjälp och stöd av oss som arbetsgivarorganisation behöver arbetsmiljöreglerna blir mer begripliga så att själva det praktiska handhavandet går lättare att genomföra.

 

För mer information, se Regeringens pressmeddelande under Relaterad information.

Relaterad information