Karantän efter utlandsresa

Mot bakgrund av att det snart är sportlov rekommenderar vi att du som arbetsgivare snarast går ut med information om utlandsresor och karantän, såväl till personalen som till det lokala facket. Vi har tagit fram riktlinjer och information kring vad du som arbetsgivare bör tänka på.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Sedan den 9 februari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndighetens att alla inkommande resenärer från utlandet till Sverige som är födda 2014 eller tidigare testar sig för covid-19 i samband med inresa och återigen testar sig efter fem dagar. Inresande ska också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar. De som arbetspendlar över den svenska gränsen rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan.

Folkhälsomyndighetens rekommendation grundar sig bland annat på en rädsla att de nya virusstammar som har uppkommit genom mutationer ska spridas i Sverige och förvärra läget. Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor utanför EU/ESS/Schengen-området.

Hur ska en från utlandet hemkommande arbetstagare hanteras?

Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren begär att de anställda meddelar (eller att arbetsgivaren frågar dem direkt) om de nyligen har rest eller i närtid avser att resa utomlands eller om de nyligen har kommit i kontakt med personer som har varit utomlands.

Om en arbetstagare utsätter sig för den risk som en privat utlandsresa innebär är det rimligt att arbetsgivaren under den av Folkhälsomyndigheten rekommenderade karantänperioden om sju dagar förbjuder den anställde att infinna sig på den fysiska arbetsplatsen eller på annat sätt beblanda sig med övriga anställda.

Det gäller även om arbetstagaren inte uppvisar några symtom och även om arbetstagaren testar negativt under karantänperioden. Om inte arbetsgivaren kan tillhandahålla arbetsuppgifter som kan utföras i arbetstagarens hem under karantänen och ej heller har möjlighet att ändra om i arbetsschemat så att den anställde kan arbeta in karantäntiden vid senare tillfälle, är bedömningen att det inte föreligger någon skyldighet att betala lön. Löneavdrag bör göras enligt vad som gäller för tjänstledighet enligt tillämpligt kollektivavtal.

Bedömningen motiveras av att det är arbetstagaren som själv har förorsakat karantänsituationen i ett för landet allvarligt och exceptionellt läge där riskerna är potentiellt livshotande för omgivningen. Arbetsgivaren har ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen att förebygga ohälsa, innebärande i detta fall en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda sin personal från smitta (och därmed också kunder och andra som kommer i kontakt med verksamheten). Det är också enligt smittskyddslagen alla medborgares ansvar att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra smittspridning.  

Vid sjukdom

Blir den anställde sjuk efter en utlandsresa ska arbetsgivaren som vanligt betala sjuklön och inte göra löneavdrag enligt vad som har sagts ovan. Sjuklönelagen är tvingande och det saknas regler som medger att arbetsgivaren innehåller sjuklönen för den som har blivit sjuk efter att ha utsatt sig för en onödig smittorisk. Är den anställde inte sjuk men kan misstänkas bära på covid-19-smitta kan denne under vissa förutsättningar erhålla smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Riktlinjer för anställda som återvänder från resa utomlands

  • testa sig för covid-19 i samband med inresa
  • testa sig återigen efter fem dagar
  • stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar och
  • vid misstanke om covid-19-smitta, kan anställd eventuellt erhålla smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Riktlinjer för arbetsgivare

  • informera om sin inställning till utlandsresor och karantän till personal och fackförbund
  • förbjuda den anställde att vistas på arbetsplatsen eller träffa övriga anställda
  • om möjligt tillhandahålla arbetsuppgifter för hemarbete
  • om hemarbete inte är möjligt, ej utbetala lön och
  • 100% löneavdrag om en medarbetare inte följer rekommendationerna från arbetsgivaren och rapportera i systemet ”tjänstledighet utan lön”.

Informera

Mot bakgrund av att det snart är sportlov rekommenderar Fremia att arbetsgivaren snarast går ut med information om sin inställning till utlandsresor och karantän, såväl till personalen som till det lokala facket. Använd förslagsvis denna text men utelämna de tre sista rubrikerna ”Riktlinjer för arbetsgivare, ”Informera” och ”Rättsläget är osäkert.

Rättsläget är osäkert

Situationen är unik och rättsläget är osäkert. Det finns varken lagregler eller domstolspraxis som ger närmare vägledning. En arbetsgivare som följer Fremias rekommendation och inte betalar lön under karantäntiden kan därför komma att angripas av arbetstagaren och dennes fack och krävas på skadestånd. Kontakta då omedelbart er rådgivare på Fremia (i lönetvister ska lokal förhandling begäras inom tio dagar om facket har utnyttjat sitt tolkningsföreträde).

Folkhälsomyndigheten: Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet