Inget lagstöd för AVs förbud om hemtjänstarbete i trånga badrum

Arbetsmiljöverket hade enligt kammarrätten inte lagstöd att genom föreläggande och förbud fastställa specifika krav på vårdtagares bostäder.

Kammarrätten i Jönköping menar i ett avgörande att det finns begränsningar för hur långt Arbetsmiljöverkets befogenheter kan sträcka sig när det handlar om att ställa krav på arbetsgivare och hur en arbetsplats ska vara utformad gällande vårdtagares bostad.

Ärendet handlade om att Arbetsmiljöverket meddelat en kommun om föreläggande och förbud att bedriva vårdarbete inom hemtjänsten såvida inte villkor om mått på visst arbetsutrymme var uppfyllda. Villkoren avsåg personalens vårdsituation vid sängen och i hygienutrymmet. Arbetsmiljöverkets villkor i föreläggandet var generellt utformat och gällde för kommunens hela hemtjänstverksamhet.

Vad säger arbetsmiljölagen?

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket, som tillsynsmyndighet, får enligt samma lag meddela de föreläggande och förbud som behövs för att lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska efterlevas. I de fall kraven som kan ställas kommer i konflikt med annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen, ska en intresseavvägning ske. Genom en rimlig avvägning av tyngden hos olika intressen kan en lösning komma till stånd.

Arbetsmiljöverket får i enskilda fall och efter avvägningar meddela de föreläggande och förbud som behövs för att lagen eller föreskrifterna ska efterlevas. Arbetsmiljöverket får också meddela föreskrifter om hur en arbetsplats generellt ska utformas.

Arbetsmiljöverket saknade befogenheter

I detta fall gör Kammarrätten bedömningen att Arbetsmiljöverket gått utöver sina befogenheter att genom föreläggande och förbud fastställa specifika krav för hur samtliga vårdtagares bostäder ska vara utformade och utrustade för att hemtjänstpersonal ska få utföra arbete där.

Viktigt för alla arbetsgivare är att veta att man alltid har ansvar för att göra det man kan i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet för sina arbetstagare.

Läs hela domen under Relaterad information.

Relaterad information