Förhandlingar om ett nytt pensionsavtal

KFO fortsätter att förhandla med LO och PTK om ett nytt pensionsavtal.

Förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal med både LO, fristående tjänstemannaförbund och PTK fortsätter. Det nuvarande pensions- och omställningsavtalet med PTK är uppsagt och upphör vid årsskiftet. I PTK ingår Unionen och flera akademikerförbund. Arbetsgivarnas skyldighet att betala premier för pension och försäkringar kvarstår även efter årsskiftet. Avtal med övriga förbund, inklusive LO och Handels med flera, är inte uppsagda.

Enklare och tryggare 

KFO har i grunden bra och välfungerande pensions- och försäkringsavtal. Själva grundstrukturen och förmånernas utformning bör inte förändras, men uppdelningen av försäkringskollektivet på flera olika riskförsäkringar och pensionsavtal är för kostsamt att hantera och utsätter de anställda för risker.

KFO har två övergripande mål med förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal:

  • En förenklad administration till en långsiktigt lägre totalkostnad
  • En trygg pension för medlemmarnas anställda genom ett avtal som är systemtekniskt och finansiellt hållbart

Som stöd till dessa mål arbetar vi efter två vägledande principer:

  • Alla anställda inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle ska oavsett yrke eller bransch tillförsäkras trygga förmåner
  • Ingen grupp anställda ska ges bättre villkor på bekostnad av en annan grupps möjligheter till bra villkor.

KFOs medlemmar måste idag ha kontakt med flera olika aktörer (Folksam, Collectum, Fora med flera) vilket ger merarbete och risk för att anställda kan ramla mellan stolarna. Det förekommer ofta att en och samma arbetsgivare måste hantera flera olika pensions- och försäkringsavtal. KFO förordar att pensions - och försäkringsavtal omarbetas så att de anställda inte utsätts för risker och att administrativt merarbete undviks. En glömd inbetalning som inte upptäcks kan ge en lägre pension eller utebliven ersättning till den anställde. En glömd inbetalning som upptäcks blir, med ränta och straffavgifter, ett dyrt misstag att rätta till för arbetsgivaren.

Oavsett hur pensionsplanen är utformad eller vilka aktörer som är involverade utgör själva splittringen av de anställda på olika pensions- och försäkringslösningar den enskilt största orsaken till onödigt administrativt arbete och högre kostnader. Ett stort och enat försäkringskollektiv som omfattar alla anställda hos KFOs medlemmar kan åtnjuta stordriftsfördelar och blir mer finansiellt stabilt. Väl fungerande system till lägsta möjliga kostnad är ett självklart mål för varje pensions- och försäkringslösning. Pension är ett långsiktigt åtagande, och vi vill försäkra oss om att det löfte vi ger kan uppfyllas även då den nyanställde 25-åringen går i ålderspension. Om kostnaden blir förhindrande hög hotas pensions- och försäkringsavtalens huvudsyften: att utbetala pension och andra ersättningar till anställda.

KFOs målsättning är inte att försämra de anställdas förmåner. Vår bedömning är att en enhetlig lösning på en stabil finansiell grund ligger i arbetstagarnas intresse.

För mer information om bakgrunden till den nya pensions- och försäkringslösningen, se länkad artikel under Relaterad information.

Ny struktur för omställning

De pågående förhandlingarna gäller även Omställningsavtalet som skyddar de anställda vid arbetsbrist.

KFOs medlemmar anställer individer som har olika anställningsformer utifrån verksamheternas behov och ekonomiska bärkraft. KFO anser att parterna bör garantera varje anställd likvärdiga förmåner oavsett om anställningen är tecknad tillsvidare, tidsbegränsat eller bygger på framförhandlat kollektivavtal mellan parterna. Av den anledningen har KFO föreslagit en ny struktur för omställning där även andra än tillsvidareanställda kan ges skydd. Vi menar även att anställda vars sjukdom förhindrar dem att arbeta kvar hos arbetsgivaren ska kunna få hjälp och stöd att ställa om till annat arbete.

Hur påverkas ni som medlemmar?

Vi kommer löpande att skicka information om förhandlingarna. Om något skulle föranleda att en medlem i KFO måste vidta någon form av åtgärd eller behöver ändra sina rutiner vad gäller pension och försäkring kommer vi tydligt att gå ut med instruktioner om detta. Vid behov kan ni redan idag informera era anställda om att ingen kommer att ställas utan försäkringsskydd eller utan tjänstepension, vare sig vid årsskiftet eller vid en senare tidpunkt. 

Uppdaterad
den 16 oktober, 2017