Nya regler för föräldralön i kollektivavtal för fristående skolor, förskolor och fritidshem

Reglerna i § 7 Mom 3 om föräldralön ändras från och med 1 juli 2018. Den nya föräldralönen tas fram genom löpande avdrag av kalenderdagar. Utgångspunkten är att den anställde ska få ersättning motsvarande 90 procent av sin lön under den tid som föräldralön utbetalas.

Enligt de tidigare reglerna så har man beräknat föräldralönen vid föräldraledighetens början och sedan gjort en utbetalning av hälften när ledigheten inleds och hälften tre månader efter det att den avslutats, om anställningen fortfarande består. Beräkningen av föräldralönen har skett genom att man använt samma formel som vid sjukdom från och med 15 sjukdagen.

Den nya föräldralönen tas fram genom att man gör ett löpande avdrag i 60 eller 150 kalenderdagar för Kommunals grupper och 180 kalenderdagar för Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds och Visions grupper. Konstruktionen är annorlunda men utgångspunkten är att den anställde ska få motsvarande 90 procent av sin lön under den tid som föräldralön utbetalas.

Försäkringskassan står för 80 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp och arbetsgivaren fyller på med tio procent, genom ett 90 procentigt löneavdrag. På löner som överstiger tio prisbasbelopp ger Försäkringskassan ingen föräldrapenning på den del som överstiger tio prisbasbelopp. För att den anställde ska få behålla motsvarande 90 procent av den lön man skulle ha haft betalar arbetsgivaren 90 procent på överstigande del.

För vem gäller ändringen?

Ändringen gäller föräldraledigheter som påbörjas efter 1 juli 2018. För föräldraledigheter som påbörjats före 1 juli gäller de gamla reglerna.

Till Kommunals grupper räknas barnskötare, kökspersonal, lokalvårdare m fl. Till lärarförbundens grupper räknas förskollärare, förskolechef, föreståndare, fritidspedagog m fl. Till Vision grupper räknas administrativ personal och personal som inte är att hänföra till de andra grupperna. När det gäller lärarassistenter och liknande får en bedömning göras utifrån arbetsuppgifter m m.

För lönedelar upp till 10 prisbasbelopp, för 2018 är detta 37 917 kr (45 500 kr x 10 / 12), görs ett löneavdrag med 90 procent. För lönedelar som överstiger 37 917 kr görs ett löneavdrag med 10 procent.

Ändring i kollektivavtalet

I § 7 Mom 3 ändras från och med den 1 juli 2018 till:

Mom 3 Föräldralön

Gäller för Kommunal

En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd, om inte annat överenskommes, i samband med barns födelse eller adoption erhåller föräldraledighetsersättning från arbetsgivaren

  • i 60 dagar om den anställde har varit anställd i ett men inte två år i följd,
  • i 150 dagar om den anställde har varit anställd i minst två år.

Föräldraledighetsersättning utges, för första föräldraledigheten, med 10 procent av månadslönen för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp och med 90 procent på lönedelar som överstiger 10 prisbasbelopp. Utbetalning sker löpande under 60 dagar respektive 150 dagar vid ordinarie löneutbetalningstillfälle.

Om ledigheten skulle bli kortare än 60 dagar respektive 150 dagar utges inte föräldraledighetsersättningen för längre tid än ledigheten omfattar.

Gäller för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt Vision

En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd, om inte annat överenskommes, i samband med barns födelse eller adoption erhåller föräldraledighetsersättning från arbetsgivaren i 180 dagar om den anställde har varit anställd i minst ett år.

Föräldraledighetsersättning utges, för första föräldraledigheten, med 10 procent av månadslönen för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp och med 90 procent på lönedelar som överstiger 10 prisbasbelopp. Utbetalning sker löpande under 180 dagar vid ordinarie löneutbetalningstillfälle. Om ledigheten skulle bli kortare än 180 dagar utges inte föräldraledighetsersättningen för längre tid än ledigheten omfattar.

Mom 3:1 Föräldraledighetsersättning utges inte

Föräldraledighetsersättningen utges inte om arbetst­agaren un­dan­tas från föräldra­penning enligt lagen socialförsäkringsbalken. Om denna förmån har nedsatts ska föräldraledighetsersättningen reduce­ras i mot­sva­rande grad.”

Kollektivavtalet har uppdaterats. Observera att fler ändringar i avtalet kommer under året. Du hittar alltid din aktuella version här under avtal och rådgivning när du är inloggad. Och har du andra arbetsgivarfrågor om förskola och skola är det bara att kontakta oss.

Gunnar Järsjö

Titel
Rådgivare förskola och skola, tjänstemän inom handeln, industriföretag, tjänsteföretag.
Telefonnummer
08-702 54 19
E-postadress
Uppdaterad
den 23 januari, 2020