Branschutvecklingsavtal för handeln

Handelns parter har tecknat ett nytt avtal för att utveckla och stärka handeln i Sverige.

Den 15 juni undertecknade Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handels, Unionen och Akademikerförbunden ett avtal om utökat samarbete för att utveckla och stärka handeln i Sverige. Bland annat inrättas ett nytt Handelsråd och Handelns ekonomiska råd.

Branschutvecklingsavtalets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i ett gemensamt arbete för att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för branschens medarbetare. Avtalet går ut på att skapa en stark gemensam plattform som bygger på samsyn kring handelns roll och betydelse för samhällsekonomin.

I och med avtalet inrättas ett Handelsråd som ska vara det övergripande och samordnande organet. Handelns ekonomiska råd skapas för att stärka handelns position i den ekonomiska och politiska debatten. Det ekonomiska rådet ska bestå av tre erkända och från parterna fristående ekonomer.

Därutöver bildas Handelns utvecklingsråd, Handelns yrkes- och kompetensnämnd, Handelns omställningsråd, Handelns arbetsmiljökommitté och Handelns internationella råd. Tillsammans ska dessa råd främja samarbetet mellan parterna inom handeln.

Ett viktigt mål med avtalet är att parterna tillsammans ska öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Utgångspunkten är att avtalet ska hjälpa parterna att samordna sina ansträngningar för att bättre kunna tillvarata handelns samlade intressen. Parternas arbete ska bygga på långsiktighet, öppenhet och nytänkande.

Uppdaterad
den 8 juli, 2015