Ändringar i reglerna om sjuklön i kollektivavtal för fristående skolor, förskolor och fritidshem

Kollektivavtalets regler om sjuklön ändras från och med den 1 juli eftersom taket har höjts i sjukförsäkringen. Försäkringskassan betalar från och med den 1 juli 2018 ut 80 procent upp till 8 prisbasbelopp. Fram till den 31 juli 2018 har denna gräns varit 7,5 prisbasbelopp.

I § 8 Mom 4 ändras från och med den 1 juli 2018 till

”För arbets­tagare med månadslön över 30 333* kronor görs avdrag per sjukdag med:

80 % x     

8 x prisbasbeloppet     
365

+ 10 % x     

månadslön x 12
365

*) Den angivna lönegränsen utgör 8 x för varje år gällande prisbasbe­lopp / 12.

Prisbas­beloppet för 2018 är 45 500 kronor och lönegränsen för 2018 blir följaktli­gen 30 333 kronor.”

Kollektivavtalet har uppdaterats på webben. Observera att fler ändringar i avtalet kommer under året. Du hittar alltid aktuell version på webben, logga in för att se senaste versionen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta din personliga rådgivare.

Publicerad
den 26 juni, 2018