Ändringar i reglerna om sjuklön i kollektivavtal för fristående skolor, förskolor och fritidshem

Kollektivavtalets regler om sjuklön ändras från och med den 1 juli eftersom taket har höjts i sjukförsäkringen. Försäkringskassan betalar från och med den 1 juli 2018 ut 80 procent upp till 8 prisbasbelopp. Fram till den 31 juli 2018 har denna gräns varit 7,5 prisbasbelopp.

I § 8 Mom 4 ändras från och med den 1 juli 2018 till

”För arbets­tagare med månadslön över 30 333* kronor görs avdrag per sjukdag med:

80 % x     

8 x prisbasbeloppet     
365

+ 10 % x     

månadslön x 12
365

*) Den angivna lönegränsen utgör 8 x för varje år gällande prisbasbe­lopp / 12.

Prisbas­beloppet för 2018 är 45 500 kronor och lönegränsen för 2018 blir följaktli­gen 30 333 kronor.”

Kollektivavtalet har uppdaterats på webben. Observera att fler ändringar i avtalet kommer under året. Du hittar alltid aktuell version på webben, logga in för att se senaste versionen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta din personliga rådgivare.