Sök bidrag för att öka säkerheten

Kort ansökningsperiod - förbered ansökan i god tid.

Många civilsamhällesorganisationer möter dagligen säkerhetsutmaningar i form av hat och hot. För att hjälpa de som drabbas att hantera hat och hot erbjuder Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Statsbidraget som SST erbjuder är utformat för att hjälpa civilsamhällesorganisationer att implementera säkerhetshöjande åtgärder som skyddar verksamheten mot hot, våld och trakasserier.

Vi uppmanar alla med behov av att höja sin säkerhet att söka medlen.

Ansökningsperioden är öppen från 20 augusti till 10 september.

– Att säkra verksamheten mot hot och våld är kostsamt och kan vara komplicerat. Missa inte möjligheten att söka statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder och stärka skyddet för er organisation och er verksamhet. Det är en kort ansökningsperiod, så planera redan nu för ansökan, uppmanar Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Breddat stöd

Bidragets fokus har tidigare riktats mot tekniska och personella resurser, som övervakningsutrustning och säkerhetspersonal, för att säkerställa att organisationens lokaler och aktiviteter är trygga. Fremia och även andra organisationer har påtalat att behovet är större än så. Nu har stödet vidgats och det är möjligt att ansöka för andra säkerhetshöjande åtgärder som direkt ökar säkerheten för organisationens verksamhet.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget är avsett för trossamfund, samverkansorgan och församlingar, och organisationer som främjar mänskliga rättigheter och demokrati. Krav finns också på att bidragstagarna ska vara självständiga och icke-vinstdrivande, respektera demokratins idéer och verka i Sverige.

För att få del av medlen ska verksamheten vara påverkad av hot, våld eller trakasserier baserade på diskrimineringsgrunder som exempelvis hudfärg, trosbekännelse, kön eller sexuell läggning.

Bidrag kan beviljas för:

  • Skydd av byggnader, lokaler eller andra anläggningar där organisationen bedriver verksamhet.
  • Personella resurser eller tekniska lösningar för bevakning av dessa platser.
  • Andra typer av säkerhetshöjande åtgärder som direkt ökar säkerheten för organisationens verksamhet.