”Ge våra medlemmar hållbara förutsättningar”

Baserat på Fremiabarometern – där över 650 av våra medlemmar har gett sin bild av de ekonomiska förutsättningarna – har Fremia skrivit till ansvariga politiker. Vi efterlyser långsiktigt hållbara förutsättningar.

Civilsamhällets organisationer, samt idéburna och kooperativa verksamheter i välfärden, gör stor samhällsnytta varje dag. I Fremiabarometern ser vi hur våra medlemmar pressas av att de offentliga ersättningarna inte håller jämna steg med löneökningarna.

– Vi vänder oss därför nu till regeringen och ansvariga politiker i kommuner och regioner. Ge civilsamhället, samt idéburna och kooperativa verksamheter i välfärden, långsiktigt hållbara förutsättningar framöver, säger Petter Skogar, vd i Fremia.

Fremias medlemmar, som bedriver helt eller delvis offentligt finansierade verksamheter, är en avgörande del av samhällets sociala skyddsnät. I Fremiabarometern rapporterar de en alltmer ohållbar ekonomisk situation, där offentliga ersättningar och bidrag inte följer med i löneökningstakten.

Stort behov av Fremias medlemmar

Samtidigt är behovet av våra medlemmar kanske är större än någonsin. Baserat på våra medlemmars erfarenheter har Fremia skrivit till regeringen och riksdagen inför höstens budgetproposition med konkreta rekommendationer. Vi har också skrivit till alla landets kommunstyrelser och kommundirektörer, samt till alla regionstyrelser och regiondirektörer, inför deras beslut om budget för 2025 och framåt.

I skrivelsen till regering och riksdag ger vi följande uppmaningar: 

  • Avsätt i höstens budgetproposition och i kommande budgetar de resurser som krävs för att civilsamhällets och välfärdens verksamheter ska få en hållbar finansiering.
  • Indexreglera uppräkningen av assistansersättningen. Utan en värdesäkrad ersättning urholkas den lagstadgade rätten till personlig assistans på ett oacceptabelt sätt. 
  • Justera taket i lönebidraget till 25 000 kronor i höstens budgetproposition och fortsätt att skriva upp det över tid.
  • Basera större förändringar på utredningar värda namnet. Regeringens omfattande förändringar inom biståndsområdet och införandet av ett Fritidskort görs på grundval av snabbutredningar och med tidshorisonter som får mycket negativa konsekvenser.  

I skrivelserna till kommunstyrelser och kommundirektörer, samt regionstyrelser och regiondirektörer uppmanar vi dem att: 

  • I budget 2025 räkna upp ersättningarna till idéburna och andra fristående verksamheter som bedrivs på ert uppdrag, samt de bidrag som ni ger till civilsamhällets organisationer så att de speglar löneutvecklingen på arbetsmarknaden.

Relaterat innehåll