Arbetsgivare bör planera för ökad sjukfrånvaro

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på ökad smittspridning i början av hösten.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av covid-19 pekar på en ökning som når sin topp i slutet av september. Arbetsgivare och verksamheter bör därför planera för att kunna hantera en ökad sjukfrånvaro.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier gäller för perioden 20 augusti – 20 november och visar en möjlig utveckling av smittspridningen, de ska inte uppfattas som en prognos. Scenarierna utgör ett underlag för planering av resurser inom hälso- och sjukvården.

Den väntade ökningen av smittspridningen, från slutet av augusti med sin topp i slutet av september, beror främst på att människor träffas mer vid återgång till arbete och skola samt att immuniteten i befolkningen avtar. Samtidigt betonar Folkhälsomyndigheten att det finns en stor osäkerhet kring scenarierna, bland annat på grund av att mörkertalet i smittspridningen är högt.

Viktigt med arbetsgivarens beredskap 

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att det är viktigt att arbetsgivare och verksamheter har beredskap för att många kan bli sjuka samtidigt i covid-19, förkylningar och luftvägsinfektioner, och att man ser över sin kontinuitetsplanering för personal, material, utrustning med mera.

Förebyggande åtgärder är fortsatt nödvändiga samt testning och smittspårning inom hälso- och sjukvård och omsorgsverksamheter där personer med hög risk för allvarlig covid-19 vistas.

Inga ytterligare smittskyddsåtgärder

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att några ytterligare smittskyddsåtgärder behövs utifrån scenarierna. Men det är viktigt att rekommendationerna i vaccinationsprogrammet följs, och att den som är sjuk med symtom på covid-19 stannar hemma.