Förändringar i pandemistöd från den 1 april

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjukdom. I och med detta upphör eller förändras flera undantagsregler och stödåtgärder som tidigare införts.

Pandemin pågår fortfarande och inom vård och omsorg ska covid-19 fortsatt smittspåras. Men utifrån det samlade läget i samhället och inom vården har riksdagen beslutat att covid-19 från och med den 1 april 2022 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom. I och med beslutet försvinner en rad stödåtgärder och undantagsregler.

Fortsätt smittspåra inom vård och omsorg

Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

 

➜ Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Förändringar från den 1 april 2022

Ändrad klassificering i smittskyddslagen

Riksdagen fattat beslut om att ta bort klassificering av covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april 2022. Beslutet är en ändring i smittskyddslagen. Covid-19 är dock fortsatt en anmälningspliktig sjukdom, som ska anmälas av läkare till smittskyddet.

För arbetsgivare innebär förändringen att covid-19 inte längre ska anmälas som allvarligt tillbud enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket.

Särskilda stöd och undantagsregler upphör

Återgång till tidigare regler i sjuklönelagen gäller från den 1 april 2022. Följande stöd och undantagsregler upphör:

  • Ersättning för karensavdrag
  • Ersättning till riskgrupper
  • Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning och till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden och för att få smittbärarpenning
  • Ersättning för sjuklönekostnader över det normala

➜ Läs mer på forsakringskassan.se

Vaccinerade gravida är inte längre en riskgrupp

Mot slutet av mars meddelande Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ett ställningstagande att vaccinerade gravida inte längre är en riskgrupp för allvarlig sjukdom till följd av covid-19.

Arbetsgivaren ska dock alltid göra en individuell riskbedömning av gravida arbetstagare, så snart arbetsgivaren blivit underrättad om arbetstagarens tillstånd. Den individuella riskbedömningen ska ske i dialog med den gravida. 

➜ Läs mer på arbetsmiljoverket.se

Upphävt inreseförbud från länder utanför EU/EES

Regeringen har också beslutat att ta bort inreseförbudet från länder utanför EU/EES. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att från den 1 april upphäva myndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion.

➜ Läs mer på folkhalsomyndigheten.se