Pandemi och utlandsresa

Mot bakgrund av rådande smittspridning rekommenderar vi att du som arbetsgivare snarast går ut med information om utlandsresor, såväl till personalen som till det lokala facket. Vi har tagit fram riktlinjer och information kring vad du som arbetsgivare bör tänka på.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan komma att ändras med kort varsel, det är därför viktigt att uppdatera sig direkt på myndighetens webbplats om vad som gäller. Den som är svensk medborgare eller har svenskt uppehållstillstånd behöver inte visa upp ett negativt test för att få komma in i Sverige. 

Läs de uppdaterade rekommendationerna direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hur ska en från utlandet hemkommande arbetstagare hanteras?

Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren begär att de anställda meddelar (eller att arbetsgivaren frågar dem direkt) om de nyligen har rest eller i närtid avser att resa utomlands eller om de nyligen har kommit i kontakt med personer som har varit utomlands.

Om en arbetstagare utsätter sig för den risk som en privat utlandsresa innebär med anledning av covid-19, bör denne hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer och rekommendationer samt om det finns avrådan från resor till specifika länder. 

Om det föreligger särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om testning eller karantän vid inresa från specifika länder, är det rimligt att arbetsgivaren förbjuder den anställde att infinna sig på den fysiska arbetsplatsen eller på annat sätt beblanda sig med övriga anställda under denna period. Se rekommendationer vid inresa till Sverige.

Det gäller även om arbetstagaren inte uppvisar några symtom och även om arbetstagaren testar negativt under karantänperioden. Om inte arbetsgivaren kan tillhandahålla arbetsuppgifter som kan utföras i arbetstagarens hem under karantänen och ej heller har möjlighet att ändra om i arbetsschemat så att den anställde kan arbeta in karantäntiden vid senare tillfälle, är bedömningen att det inte föreligger någon skyldighet att betala lön. Löneavdrag bör göras enligt vad som gäller för tjänstledighet enligt tillämpligt kollektivavtal.

Bedömningen motiveras av att det är arbetstagaren som själv har förorsakat karantänsituationen i ett för landet allvarligt och exceptionellt läge där riskerna är potentiellt livshotande för omgivningen. Arbetsgivaren har ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen att förebygga ohälsa, innebärande i detta fall en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda sin personal från smitta (och därmed också kunder och andra som kommer i kontakt med verksamheten). Det är också enligt smittskyddslagen alla medborgares ansvar att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra smittspridning.  

Vid sjukdom

Blir den anställde sjuk efter en utlandsresa ska arbetsgivaren som vanligt betala sjuklön och inte göra löneavdrag enligt vad som har sagts ovan. Sjuklönelagen är tvingande och det saknas regler som medger att arbetsgivaren innehåller sjuklönen för den som har blivit sjuk efter att ha utsatt sig för en onödig smittorisk. Är den anställde inte sjuk men kan misstänkas bära på covid-19-smitta kan denne under vissa förutsättningar erhålla smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Riktlinjer för arbetsgivare vid utlandsresor

  • informera om sin inställning till utlandsresor och eventuell karantän till personal och fackförbund
  • förbjuda den anställde att vistas på arbetsplatsen eller träffa övriga anställda 
  • om möjligt tillhandahålla arbetsuppgifter för hemarbete
  • om hemarbete inte är möjligt, ej utbetala lön och
  • 100% löneavdrag om en medarbetare inte följer rekommendationerna från arbetsgivaren och rapportera i systemet ”tjänstledighet utan lön”.

Informera

Fremia rekommenderar att arbetsgivaren snarast går ut med information om sin inställning till utlandsresor och karantän, såväl till personalen som till det lokala facket. Använd förslagsvis denna text men utelämna den sista rubriken ”Rättsläget är osäkert".

Rättsläget är osäkert

Situationen är unik och rättsläget är osäkert. Det finns varken lagregler eller domstolspraxis som ger närmare vägledning. En arbetsgivare som följer Fremias rekommendation och inte betalar lön under karantäntiden kan därför komma att angripas av arbetstagaren och dennes fack och krävas på skadestånd. Kontakta då omedelbart er rådgivare på Fremia (i lönetvister ska lokal förhandling begäras inom tio dagar om facket har utnyttjat sitt tolkningsföreträde).

Läs mer om de rekommendationer som gäller: 

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Utrikesdepartementet: Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset