Förändrade rekommendationer och åtgärder kopplat till covid-19

Från regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer nu beslut om åtgärder och rekommendationer för att begränsa ökad smittspridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att antalet fall av covid-19 ökar i Sverige, om än från låga nivåer, och från många länder i Europa rapporteras en omfattande smittspridning. Därför föreslås ett antal åtgärder i Sverige med syfte att bromsa smittspridningen

Innehåll
Ha beredskap för ytterligare rekommendationer
Även dubbelvaccinerade ska testa sig vid symtom
Alla med symtom ska stanna hemma
Hur länge bör jag stanna hemma?
Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19
Sjuklön eller smittbärarpenning?
Nya föreskrifter och allmänna råd vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från den 1 december
Allmänna råd för fler verksamheter som inte använder vaccinationsbevis
Rekommendationer om testning vid inresa till Sverige
Rekommendationer gällande påfyllnadsdos av vaccin
Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att bedöma behovet av att återinföra vissa smittskyddsåtgärder

Ha beredskap för ytterligare rekommendationer

Som arbetsgivare bör man ha beredskap för att nya rekommendationer och restriktioner kan komma från myndigheter. Arbetsgivaren bör även fortsättningsvis informera sina anställda om vad som gäller för att förhindra vidare smittspridning i arbetet.

Även dubbelvaccinerade ska testa sig vid symtom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest. Det gäller från den 22 november även vaccinerade. I händelse av ökad smittspridning i landet ger det regionerna möjlighet att upptäcka också mindre förändringar i utbredningen och bryta fler smittkedjor. Även om Covid-19 sprids främst bland ovaccinerade personer och i första hand vuxna löper den största risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom, kan vaccinerade smittas och föra smittan vidare om än i mer begränsad omfattning än för ovaccinerade.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19.

Alla med symtom ska stanna hemma

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma från arbete, skola, förskola och andra aktiviteter vid symtom på luftvägsinfektion gäller alla, även den som är vaccinerad och oavsett ålder. Syftet är att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Ytterligare ett syfte är att skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Hur länge bör jag stanna hemma.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats sammanställ en överskådlig tabell över hur länge du bör samma hemma vid symtom, beroende på om du har testats för covid-19 och vad testet visar.

Se Folkhälsomyndighetens tabell om att stanna hemma.

Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning.

Se Folkhälsomyndighetens förhållningsregler.

Sjuklön eller smittbärarpenning?

Personer som delar hushåll med en person som har konstaterad covid-19 betraktas som möjliga sjukdomsfall och bör därför inte gå till sin arbetsplats eller riskera att överföra smitta till andra under den period som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Det är läkare som beslutar om förhållningsregler för dessa personer, till exempel kan läkare förbjuda personer att gå till sina arbetsplatser. De som berörs av förhållningsreglerna ska enligt Folkhälsomyndigheten bli kontaktade av regionens smittspårare för att få mer information. Information om vad som gäller lokalt kan sökas hos respektive regions smittskydd.

Om inte arbetsgivaren kan tillhandahålla arbetsuppgifter som kan utföras i arbetstagarens hem under karantänen och inte heller har möjlighet att ändra om i arbetsschemat så att den anställde kan arbeta in karantäntiden vid senare tillfälle kan arbetstagaren med stöd av läkarintyg om avstängning från arbetet från första dagen ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Skulle arbetstagaren själv blir så sjuk att arbete inte kan utföras ska i stället reglerna om sjuklön tillämpas.

Kontakta Fremia om du överväger att inte betala ut sjuklön utifrån att ansökan om smittbärarpenning inte gjorts eller om arbetstagaren fått avslag från Försäkringskassan

Nya föreskrifter och allmänna råd vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från den 1 december

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om nya föreskrifter och allmänna råd som träder i kraft den 1 december.

De innebär bland annat att:

  • Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.
  • Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis. Läs mer om vaccinationsbevis från den 1 december.
  • Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Om förändringarna från den 1 december.

Allmänna råd för fler verksamheter som inte använder vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten har även beslutat om allmänna råd till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte använder vaccinationsbevis, fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader – både inomhus och utomhus. Råden underlättar för verksamheterna att undvika trängsel bland kunder, besökare och deltagare. Exempel är åtgärder för att sprida ut besökarnas ankomsttid, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och att anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: För verksamheter som inte använder vaccinationsbevis.

Rekommendationer om testning vid inresa till Sverige

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test vid symtom på covid-19 efter inresan. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. För inresande från några länder i södra Afrika finns särskilda rekommendationer.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer vid inresa till Sverige

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika

Läs mer om arbetsgivarens hantering vid resor.

Rekommendationer gällande påfyllnadsdos av vaccin

Folkhälsomyndigheten beslutade den 24 november om rekommendationer för regionernas prioriteringar för vaccinationsarbetet framöver. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att arbeta utifrån följande prioriteringsordning, där högre ålder som regel innebär högre prioritering. Vaccinationsarbetet i de två första kategorierna är pågående, efter beslut den 28 september respektive 27 oktober 2021.

  1. Personer boende på SÄBO, personer men hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre
  2. Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård
  3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Samt personer 50–64 år
  4. Personer 18–49 år

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Om påfyllnadsdos av vaccin. 

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att bedöma behovet av att återinföra vissa smittskyddsåtgärder

Regeringen gav den 24 november Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag för eventuellt införande av smittskyddsåtgärder och en redogörelse för vilka bedömningar som ska ligga till grund för avveckling av införda smittskyddsåtgärder.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten består av två delar, där den första delen av uppdraget innebär att ta fram ett underlag med smittskyddsåtgärder som eventuellt kan bli aktuella för Folkhälsomyndigheten och regeringen att införa i syfte att förebygga smittspridning och vid en eventuell konstaterad ökad smittspridning i samhället. Smittskyddsåtgärderna ska vara proportionerliga och får inte gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Myndighetens omvärldsbevakning och det epidemiologiska läget för covid-19 i Sverige ska vara utgångspunkt i arbetet. Denna första del ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2021.

Den andra delen av uppdraget ska innehålla en redogörelse för vilka bedömningar som ska ligga till grund för avveckling av införda smittskyddsåtgärder. Bedömningsgrunderna ska vara tydliga och transparenta. Denna andra del ska redovisas till regeringen senast den 14 december 2021.

Läs mer om regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten.

Mer information om covid-19

Här finns all arbetsgivarinformation relaterad till covid-19 samlad.

Samlad information om covid-19