Inspektion av smittrisker

Arbetsmiljöverket inspekterar förskolor, skolor och byggarbetsplatser

Nu fortsätter Arbetsmiljöverket sina inspektionsrundor för att kontrollera hur arbetsgivare förebygger smittrisker. I fokus ligger de verksamheter där anställda är mer utsatta för risk, enligt Arbetsmiljöverkets bedömningar. Nu ligger fokus på förskolor, skolor och byggarbetsplatser.

Tillsynen kommer fokusera på branscher där det sker kontakter med många människor och risken att smittas av covid-19 är som störst; där det är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och där hemarbete inte är möjligt. Riktade inspektioner kommer att ske i skolor och på ett antal större byggentreprenader och startar under mars.

De kommer att genomföras parallellt med de inspektioner som pågår sedan årsskiftet av städföretag, fastighetsskötare och restauranger som levererar hämtmat. Varefter Arbetsmiljöverket fortsätter sitt urvalsarbete kommer fler branscher att läggas till.

Friskolor och offentligt drivna skolor kommer inspekteras. Friskolor kontrollerar myndigheten med riktade inspektioner. De offentligt drivna skolorna kontrolleras genom de stickprovsinspektioner i den nationella tillsynsaktiviteten där Arbetsmiljöverket inspekterar det systematiska arbetsmiljöarbetet i politiskt styrda organisationer.

Branscher där det pågår vaccinering av personalen eller branscher där Arbetsmiljöverket nyligen har genomfört tillsyn kommer inte omfattas av tillsynen.

I januari 2021 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19. Nu har myndigheten landat i vilka branscher som ska inspekteras och hur insatsen ska gå till. Urvalet för att identifiera vilka branscher som är riskutsatta har skett bland annat med stöd av statistik och dialog mellan Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:4, om smittrisker