Tillväxtverkets ställningstagande riskerar slå undan ben på verksamheter i kris

DEBATT. I ett nationellt krisläge måste våra verksamheter kunna lita på myndigheternas information. Tillväxtverkets besked den 14 maj angående att semester under korttidspermittering ska ses som frånvaro istället för som närvaro gör dock att många kommer att ha svårt att lita på vad myndigheten säger.

När KFO initialt analyserade korttidslagens skrivningar om att en semesterledig dag skulle ses som en frånvarodag och följaktligen inte berättiga till statligt stöd för den perioden framstod detta som i viss mån logiskt. Vi förväntade oss därför inte att få några besked om att just semester skulle särbehandlas visavi annan frånvaro.

Tillväxtverket hade dock till vår förvåning ett annat synsätt vilket de så sent som den 7 maj även gick ut med i sitt nyhetsbrev. Verket menade tidigare att intjänad och betald semester skulle ses som närvaro i korttidslagens mening. Detta var en tolkning som KFO i likhet med flera andra ansåg inte helt harmoniera med lagens utformning.

Tillväxtverket gjorde ändå i vår mening rätt utifrån att flera verksamheter befann sig i ett läge där arbetstagarnas semester riskerade att försätta verksamheter under hård press om stöd inte skulle utbetalas för frånvaro under semester.

Tillväxtverket klargjorde dock den 14 maj att de dagar då den anställde är semesterledig ska rapporteras som frånvarodagar vid avstämningen. Arbetsgivaren får då inte stöd för de dagarna.

Detta besked kom som en kalldusch för de medlemmar i KFO som ekonomiskt drabbats hårt av den pågående coronakrisen. Att Tillväxtverket förändrar förutsättningarna för att få det ekonomiska stöd som utgör det enda alternativet till uppsägningar är mycket olyckligt och utgör i KFO:s ögon i princip vårdslös myndighetsutövning. Att det görs först nu när semesterperioden står för dörren och semesterledigheten redan är utlagd är direkt oacceptabelt.

Flera verksamheter som har sammanfallande intjänandeår och semesterår ställer även den berättigade frågan om detta verkligen ska beröra dem. Hur har Tillväxtverket resonerat här? Tillväxtverkets nuvarande skrivning på sin webbplats, där information hur verksamheter redan fått sina ansökningar beviljade utlovas till ett senare datum, späder ytterligare på osäkerheten om vad som egentligen gäller.

Överlag visar bristen på information om Tillväxtverkets nya ställningstagande på att myndigheten inte insett hur stor inverkan detta har på drabbade verksamheter.

Flera av KFO:s medlemmar ser nu över möjligheten att återkalla semestrar eller att säga upp personal. KFO uppmanar därför regeringen och ansvarig myndighet att ompröva detta ställningstagande och låta betald semester skulle anses som närvaro.

För att säkerställa att inte konkurrensen snedvrids bör detta gälla alla verksamheter oavsett när ansökan görs eller för vilken period den avser. I vart fall bör Tillväxtverkets första tolkning om att intjänad och betald semester ska räknas som närvaro gälla över den kommande sommarsemesterperioden.