Så påverkas våra medlemmar av coronapandemin

I juni skickades en enkät ut för att kartlägga hur covid-19 har påverkat våra medlemmar. Resultaten av undersökningen bygger på svaren från de drygt 1700 respondenter som besvarade enkäten.

Hälften av våra medlemmar vittnar om ökad sjukfrånvaro efter den 1 mars 2020. Särskilt tydligt är att den ökade sjukfrånvaron under perioden har resulterat i att många av våra verksamheter har tvingats till organisatoriska förändringar vilket har påverkat verksamheternas kvalitet, bidragit till ökad stress och ökad belastning för befintlig personal.

Från ett arbetsmiljöperspektiv har covid-19 bidragit till att verksamheterna har upprättat nya rutiner och arbetssätt. Digitaliseringen blir tydligt märkbar genom upprättande av digitala möten och verksamheter som bedrivs online.

1 av 10 verksamheter har utnyttjat möjligheten till korttidspermittering

187 verksamheter svarar att de har utnyttjat möjligheten till korttidsarbete, det motsvarar 10 procent av de företag och organisationer som har svarat på enkäten. 1607 verksamheter eller 90 procent har inte utnyttjat möjligheten till korttidsarbete.

Covid-19 påverkar arbetsmiljön och förutsättningar att bedriva verksamhet

841 verksamheter eller 48 procent svarar att de har haft ökad sjukfrånvaro efter den 1:a mars 2020. 856 verksamheter eller 49 procent har inte haft ökad sjukfrånvaro efter den 1:a mars 2020 samtidigt som 3 procent inte kan uttyda någon förändring under perioden.

Många företag och organisationer vittnar om effekter kopplade till stress, sämre kvalitet och oro. En arbetsgivare beskriver att: "Det har varit nervöst och stressigt för mig att hela tiden vara beredd på att lösa plötsliga schemaförändringar".

Respondenterna inom området förskola och skola berättar om tydliga kvalitetsförsämringar då det har varit färre personal på flera barn eller att man tvingats stänga ner verksamheten. För bransch personlig assistans har schemaläggning och personalbortfall varit ett stort problem.

"En assistent sade upp sig då denne inte klarade av situationen och pressen det innebär med att ständigt vara rädd för att smitta brukaren som inte skulle överleva en covidsmitta".

Respondenterna berättar också att det har varit svårt att få tag på vikarier under perioden, en del har inte haft råd att anställa vikarier på grund av kraftigt ökade kostnader samtidigt som andra inte har vågat ta in vikarier på grund av smittorisken. Flera verksamheter har istället tvingats ta in timvikarier vilket har påverkat verksamhetens kontinuitet.

3 av 10 verksamheter har rekryterat personal efter den första mars 2020

Svaren från respondenterna visar att 3 av 10 verksamheter, 688 respondenter eller 39 procent, har rekryterat ny personal efter den 1: a mars 2020. Av enkätsvaren kan vi utläsa att våra medlemsverksamheter har ett fortsatt behov av att rekrytera ny personal. 22 procent, 391 respondenter svarar att de planerar att anställa fler. Kopplat till en fråga som ställdes kring ökad sjukfrånvaro märks behovet av rekrytering av.

"Vi har haft personalbrist och varit tvungna att nyanställa" och "Covid-19 har bidragit till ett ökat behov av rekrytering".

Uppdaterad
för 8 månader sen