Vi bidrar till en inkluderande arbetsmarknad

Vi har undertecknat ett avtal om jobbpartnerskap med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning. Avtalet syftar till att matcha arbetsgivare med arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vilket resulterar i en kortare väg till arbete för nyanlända.

Ett jobbpartnerskap rör utbildningsmöjligheter inom förvaltningens verksamheter samt anställningsmöjligheter och kompetensförsörjning hos våra medlemmar. Samarbetet kännetecknas av en tät dialog och sträcker sig över en längre tid.

Jobbpartnerskapet innebär en väg in till arbetsmarknadsförvaltningen samlade utbildningsresurser, arbetsmarknadsinsatser och målgrupper. Stockholm stad har åtagit sig att bjuda in till dialog kring anpassning av utbildningar, ge stöd i rekrytering och matchning för våra medlemsföretag samt koordinerar matchning av studerande som behöver en praktikplats under sin yrkesutbildning. Dessutom erbjuds yrkesmentorsprogram för medarbetare och kompetensutveckling för medarbetare som är mentorer.

- Tillsammans med Stockholm stad kommer vi att analysera vilka kompetenser som saknas inom branscher där våra medlemmar finns. De gemensamma åtagandena utvärderas sedan gemensamt årligen samt revideras vid behov.

Projekt Bron

I samband med ovan överenskommelse ingår vi nu i Stockholms stads ESF-finansierade projekt som heter Bron. Projekt Bron är en satsning för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och sker i samverkan mellan Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt offentliga och privata aktörer på arbetsmarknaden lokalt såväl som regionalt. Ambitionen är att alla med förutsättningar till arbete ska kunna erbjudas en möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Syftet med samverkan är att skapa effektiva, hållbara och ömsesidigt givande lösningar för arbetsgivare och individer, som riskerar att hamna i utanförskap.

Arbetsgivare kan välja att ingå i ett partnerskap med Stockholms stad, där en övergripande ambition är att skapa ett inkluderande arbetsliv för stadens medborgare men med tillägget att ett särskilt åtagande görs för gruppen med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det kan se ut på följande sätt: arbetsplatsförlagt lärande (APL) under skoltiden, praktik efter studenten och slutligen sluts kedjan om förutsättningar finns med en anpassad anställning med hjälp av lönebidrag eller annat stöd från arbetsförmedlingen.

Medlemsnätverket integrationspakten

Vi har även påbörjat ett samarbete med Stockholms stads medlemsnätverk Integrationspakten. Medlemsnätverket bidrar till att samla engagemanget för integration och jobbskapande genom att skapa ett sammanhang och utveckling bland företag och organisationer i Stockholm.

- Genom samarbetet, kommer vi att kunna länka ihop våra medlemmar med Stockholm stad och andra verksamheter. På så sätt kommer vi att kunna skapa bättre förutsättningar att rekrytera personal, särskilt i bristyrken.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att ta emot en språkpraktikant eller bara vill veta mer, kontakta mig, Jasmina Helander.