Medlemmar inom hälsa, vård och övrig omsorg står under högt tryck

Vi har drygt 120 medlemsföretag med 10 000 anställda som arbetar med att bedriva vård på bland annat vårdcentraler, äldreboenden och inom hemtjänst.

Med anledning av den omfattande samhällspridningen av coronaviruset, står våra medlemmar inom hälsa, vård och övrig omsorg nu i centrum i kampen mot viruset. Jasmina Helander, rådgivare, hälsa, vård och övrig omsorg och Kerstin Wrisemo, arbetsmiljöexpert, ger en nulägesrapport. 

Medlemmar inom vård och omsorg har ett hårdare tryck än vanligt med ett stort personalbortfall på grund av hög sjukfrånvaro. Vi får många frågor kring hur arbete i andras hem kan bedrivas under rådande läge. En av våra rekommendationer är bland annat att se över organisation och schemaläggning under en tid framöver.

Minimera smittspridning

Personalrotationen bör hållas så låg som möjligt så att endast ett fåtal besöker enskilda brukare. På så sätt kan smittspridning minimeras. Särskilda insatser såsom inköp av mat och apoteksvaror kan ske i samordnade former av ett fåtal medarbetare. Att begränsa smitta och spridning ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Utöver Folkhälsomyndighetens tydliga råd om att tvätta händerna, att stanna hemma vid milda symptom på sjukdom och hålla social distans är det väsentligt i arbetet att ha goda hygien- och vårdrutiner som efterlevs. Personalen behöver ha kunskap om hur smitta sprids för att kunna arbeta säkert. Socialstyrelsen har tagit fram riktad information till vård och omsorg och Karolinska institutet har tagit fram korta e-utbildningar för personal som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har huvudansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett förebyggande arbete med syfte att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. Hit räknas även smitta och oro. Genom samverkan med arbetstagare och skyddsombud ökar möjligheterna att förebygga smittrisker. Det förebyggande arbetet handlar om att ta reda på och undersöka var risker kan finnas och sätta in åtgärder för att skydda de individer som utför arbetet. Riskbedömningar bör ske regelbundet.

Går det inte att ta bort risker behöver arbetsgivaren skydda de arbetstagare som utför arbete där smitta kan finnas. Det kan göras genom tekniska och organisatoriska åtgärder såsom tillexempel genom bra hygienrutiner och att nödvändig personlig skyddsutrustning finns tillgänglig och används. Dialogen mellan arbetstagare och chef är viktig. Arbetstagarnas kunskap om vad som fungerar i arbetet, vad som behöver förbättras och idéer om lösningar bidrar till att leda verksamheten framåt.

Oro är en arbetsmiljöfråga. En riskbedömning behöver omfatta frågor om oro och kan ge underlag till vilka åtgärder som behöver sättas in. Åtgärder kan bidra till ökad trygghet genom tydlig och saklig information. Att informera om vilka rutiner som är aktuella vid arbetsplatsen, till exempel uppdaterade hygienrutiner och tydlig information om att arbetstagare ska stanna hemma vid sjukdom kan vara en del i informationen.

Skyddsutrustning

I de samverkansfora som arbetsgivaren har med skyddsombud, arbetstagare och fackliga representanter kan arbetsgivaren informera om det besvärliga läget med brist på skyddsutrustning. Parterna kan prata om vilka åtgärder som kan vara lämpliga att sätta in för att göra arbetet så säkert som möjligt.

Skydd kan även ges genom tydliga instruktioner och vid behov även på flera språk och med bilder. Särskilda arbetsmetoder ska användas, genom utbildning och möjlighet till praktisk träning samt i löpande information om att hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Uppdaterad
den 8 juli, 2020
Jasmina Helander Biträdande förhandlingschef Välfärd: förskola och skola, hälsa, vård och omsorg, sjukvård, tandvård, personlig assistans, arbetsintegrerande sociala företag, arbetare inom civilsamhället. jasmina.helander@fremia.se