Inspektion av smittrisker

Arbetsmiljöverkets inspektionsrunda inom fastighetskötsel, restaurang och lokalvård

Nu kommer Arbetsmiljöverket att påbörja en tillsyn för att kontrollera hur arbetsgivare förebygger smittrisker inom flera olika branscher. Under 2021 kommer Arbetsmiljöverket att genomföra ungefär 1 000 distansinspektioner i hela landet och fokus ligger på lokalvård, fastighetsskötsel och restauranger.

I fokus ligger de verksamheter där Arbetsmiljöverket bedömer att risken att bli smittad av covid är som störst, bland annat inom lokalvård, fastighetsskötsel och restauranger, främst de som levererar hämtmat.

Fokus ligger på lokala riskbedömningar, förebyggande åtgärder samt tillbudsrapportering.

Inspektionerna kommer att genomföras via Skype eller undantagsvis telefon och du kommer att få besked på förhand via telefon eller brev innan det är dags. Tillsynsinsatsen startar i slutet av december och avslutas den 31 augusti 2021.

Arbetsgivaren ska, i sin undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena, särskilt ta hänsyn till: 

  • Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
  • Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion (vilka smittvägar finns?).
  • Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.
  • Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Arbetsgivaren ska även se till att smittämnen inte sprids och att så få som möjligt riskerar att smittas. Dina medarbetare ska kunna tvätta eller desinficera händerna efter avslutat arbetsmoment som innebär smittrisk.

Uppdaterad
den 7 januari, 2021