Sömnbrist och arbetsförmåga

Obalans mellan återhämtning och arbetsbelastning ökar risken för ohälsa. Forskare vid Stockholms universitet har nu tagit fram en sömnskola.

Det är viktigt föra en dialog med de anställda om behovet av återhämtning. Oregelbundna arbetstider, skifttjänstgöring, långa arbetspass och ofta förekommande övertidsarbete försvårar ofta återhämtningen vilket på sikt kan få negativa konsekvenser för hälsan.

Brist på återhämtning

Inom vissa branscher är arbetsveckor på över sex dagar och arbetspass på mer än tio timmar vanligt förekommande. Arbetstidslagen är ganska flexibel när det gäller långa arbetsdagar. En del anställda vill själva komprimera sina arbetstider för att kunna ta ut en längre sammanhängande ledighet.

En längre period av långa arbetspass och många arbetsdagar i följd begränsar dock möjligheten till återhämtning och sliter på hälsan. Verksamheter har olika behov av bemanning på olika dagar och tider men det är viktigt att försöka organisera arbetstiderna så anställda får den återhämtning de behöver. Framförallt handlar det om att se till att de anställda inte jobbar för mycket under kort tid och se till att de har verktyg och kunskaper för att kunna hantera exempelvis sömnbesvär.

Sömnskolan

Enligt forskarna vid Stockholms universitet finns det ett samband mellan stress, höga arbetskrav och sömnlöshet. God sömn är en av de viktigaste markörerna för bra återhämtning och bättre hälsa. Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har tagit fram självhjälpsmaterial i form av en sömnhandbok. Boken innehåller kunskaper om sömn, konkreta redskap och tips på hur man gör sitt eget sömnprogram.

Under Relaterad information finns en länk till Lilla sömnskolan som kan laddas ner kostnadsfritt från Handelsrådets webbplats.

Uppdaterad
den 25 november, 2016