Arbetsolyckor vanligare bland inhyrd personal

Inhyrd personal drabbas dubbelt så ofta av arbetsolyckor jämfört med andra anställda, enligt Arbetsmiljöverket.

Bemanningsbranschen växer och sysselsätter allt fler både i Sverige och globalt sett. I takt med detta har även arbetsolyckorna för inhyrd personal ökat, visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik. Bland de vanligaste arbetsolyckorna finns fallolyckor, belastningsskador och olyckor kopplade till transportutrustning och handverktyg.

Bristerna finns ofta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, såsom vid introduktioner för inhyrd personal, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner från 2011-2012.

Arbetsmiljöverket ska nu inspektera 400 arbetsplatser, varav 100 av dessa görs på bemanningsföretag och 300 på deras kundföretag. Myndigheten kommer bland annat att titta på introduktionsansvaret.

Vem bär ansvaret?

När en arbetsgivare hyr in arbetskraft från en annan arbetsgivare likställs inhyraren, utifrån arbetsmiljölagstiftningen, som arbetsgivare för den inhyrde medarbetaren när denne utför arbete för inhyrarens räkning.

Samtidigt har den uthyrande arbetsgivaren kvar sitt ansvar som arbetsgivare. Ansvaret delas alltså.

I det ansvar inhyraren har ligger bland annat att se till att den inhyrda medarbetaren får den introduktion och den information som behövs för att denne ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Till exempel om vissa maskiner eller arbetsredskap ska användas behöver den inhyrda personalen veta hur dessa ska användas på ett säkert sätt. Arbetsförhållandena ska vara lika goda för den inhyrda personalen som för den egna personalen.

Viktigt att kommunicera

Uthyraren och inhyraren behöver ha kontakt i de frågor som berör arbetet. Till exempel om det finns kunskapskrav, såsom körkunskaper för truck, som uthyraren behöver känna till. Det kan också handla om att kommunicera de risker som finns i arbetet och som behöver observeras.