Arbetskläder inom hemtjänsten

Det saknas lagstöd för att arbetsgivare inom hemtjänsten ska ansvara för tvätt och tillhandahållande av arbetskläder.

Högsta förvaltningsdomstolen har i juni 2016 avgjort två mål som rör tvätt av arbetskläder respektive tillhandahållande av arbetskläder i syfte att förebygga smittspridning.

I det ena målet upphävs ett krav från Arbetsmiljöverket om att en arbetsgivare ska tvätta anställdas arbetskläder. Arbetsmiljöverket hade, för att säkerställa god hygien, beslutat att en arbetsgivare var skyldig att betala 50 000 kronor om bolaget inte ansvarade för tvätt av arbetskläder. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det saknas stöd för Arbetsmiljöverkets beslut och har därför upphävt kravet.

I det andra målet innebär utgången att en arbetsgivare inte behöver tillhandahålla arbetskläder till anställda som inte är skyddskläder. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det saknas regler om arbetskläder med utgångspunkt i arbetsmiljölagens allmänna bestämmelser om åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det konstateras även att det i övrigt saknas någon bestämmelse som kan ligga till grund för att en arbetsgivare i målet inte kan tvingas att tillhandahålla arbetskläder i syfte att förebygga smittspridning.

Uppdaterade regler om basal hygien

Observera att det finns uppdateringar av regler från Socialstyrelsen som handlar om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) som gäller från och med den 1 januari 2016. Dessa regler gäller, förutom arbete inom sjukvården, även arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden, men dock inte personlig assistans. Reglerna omfattar bland annat rutiner, arbetskläder och skyddskläder för att minska smittspridning och infektioner i vård och omsorg.