Handlingar stämma 2018

Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFOs stämma den 31 maj 2018.

Plats: Stockholm Waterfront Kongress 
Tid: Torsdag den 31 maj kl. 14.45-16.00
(seminarier och lunch mellan 10.00-14.15).

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande, sekreterare och justeringsmän
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. Förbundsdirektören har ordet
 7. Styrelsens berättelse/ Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017 (bilaga 1)
 8. Revisorernas berättelse (bilaga 1)
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 (bilaga 1)
 10. Förslag till resultatdisposition (bilaga 1)
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören för 2017
 12. Fråga om arvode till styrelse, verksamhetskommittéer, revisorer och valberedning (bilaga 2)
 13. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen (bilaga 3)
 14. Val av revisor och suppleant för denne (bilaga 3)
 15. Val av två ledamöter och två suppleanter i valberedning (bilaga 3)
 16. Beslut om nya medlems- och serviceavgifter för 2019 (bilaga 4)
 17. Ärenden som enligt stadgarna i övrigt skall handläggas av stämman eller som styrelsen eljest hänskjuter till stämman (bilaga 5)
 18. Förslag från styrelsen
 19. Motioner inlämnade till styrelsen
 20. Avslutning

Bilagor:

Bilaga - Dagordning
Bilaga 1 - Styrelsens berättelse/Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Bilaga 2 -  Arvoden och Traktamenten
Bilaga 3 -  Val av ledamöter m.fl.
Bilaga 4 - Styrelsens förslag till  medlems och serviceavgifter för 2019
Bilaga 5- Styrelsens förslag om ändringar i KFOs stadgar

Har du frågor kring stämman, kontakta Maria Andersson på telefon 08-702 54 04 eller e-post maria.andersson@kfo.se.

Uppdaterad
den 23 maj, 2018