En ny organisation för förvaltning av EU-medel

Fremia och Giva Sverige lämnar gemensamt svar till betänkandet från Utredningen om en ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22).

Sammanfattning

Utredningen föreslår Tillväxtverket som förvaltande myndighet för fonderna under sammanhållningspolitiken. En av fonderna, ESF+, är central för Fremia och Giva Sveriges medlemmar och en viktig finansiär för att ideella och idéburna aktörer ska kunna fortsätta arbeta med innovativa lösningar på sociala problem.

Fremia och Giva Sverige välkomnar förändringar i strukturen gällande ESF+. Men för att förändringarna ska bli effektiva och ändamålsenliga är det av största vikt att Tillväxtverket får den kompetens som krävs för att kunna arbeta i enlighet med fondens syfte.

Även förslaget om en förändring av strukturfondspartnerskapen välkomnas. Det är tydligt att en förändring måste ske, och Fremia och Giva Sverige tillstyrker förslaget om ett mer strategiskt orienterat partnerskap. Däremot är det viktigt att civilsamhället och den sociala ekonomin fortsatt bereds en plats i de kommande partnerskapen.

Sammanfattningsvis är Fremia och Giva Sverige i grunden positiva till förändringar – men för att förändringarna ska bli lyckade är det viktigt att sådant som idag fungerar bra inte går förlorat i ett förändringsarbete.