Akut ekonomiskt läge i ”tredje sektorn”

Fremiabarometern våren 2024

Fremias medlemmar rapporterar en alltmer ohållbar ekonomisk situation, där offentliga ersättningar och bidrag inte håller jämna steg med löne- och kostnadsökningar. Det visar Fremiabarometern tydligt.

Fremia har de senaste åren fått allt starkare signaler från våra medlemmar om att deras ekonomiska situation börjar bli ohållbar. Framför allt hänger inte offentliga ersättningar och bidrag med i löneökningar och andra kostnadsökningar.

Vi har därför frågat våra medlemmar, som helt eller delvis bygger sin verksamhet på offentlig finansiering, hur deras situation ser ut. Vad tror medlemmarna om framtiden, och vilka konsekvenser ger det ekonomiska läget?

Undersökningen – vi kallar den för Fremiabarometern – genomfördes under mars–april 2024, och 653 medlemmar från civilsamhället, förskola och skola, personlig assistans, arbetsintegrerande sociala företag samt hälsa, vård och omsorg deltog.

Rapporten visar sammantaget på en mycket pressad ekonomisk situation för många av Fremias medlemmar. Minskade offentliga ersättningar och bidrag samt ökade kostnader tvingar organisationerna att vidta åtgärder som påverkar deras förmåga att uppfylla sitt uppdrag. Den ekonomiska osäkerheten hotar både verksamheternas överlevnad och kvaliteten på de tjänster som erbjuds. I slutändan är det de människor som verksamheterna är till för som drabbas.

  • En tredjedel av de som svarat förutser varsel eller uppsägningar inom de närmaste sex månaderna.
  • Nästan hälften uppger att intäkterna har minskat jämfört med föregående år.
  • 38 procent förväntar sig minskade intäkter under det kommande året.

Läs hela Fremiabarometern

Uppdaterad
för 23 dagar sen