Vill din verksamhet vara med i SKLs nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet hösten 2018?

Under september och oktober är det dags för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet, som nu också omfattar personlig assistans. Undersökningen är öppen för både kommuner och privata utförare som vill delta.

Brukarundersökningarna syftar till att stötta kommuner och privata utförare att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Kunskapsunderlaget kan sedan användas för att tillsammans med brukarna utveckla och förbättra verksamheterna. Resultatet redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen senast i januari 2019. SKL och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) stöder kommunerna genom vägledning, sammanställning av resultat och uppföljande workshops, men undersökningen genomförs lokalt i kommuner och verksamheter.

Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boenden, boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning samt personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Undersökningen fokuserar på utförandet av verksamheterna/insatserna.

Se även skl.se; Brukarundersökning, funktionshinder 2018.

Sista anmälningsdag: 1 september
Grundkostnad för deltagande: 2000 kr för ett användarkonto + 30 kr/besvarad brukarenkät i undersökningen samt kostnad för webbenkätverktyget Pict-O-Stat som används i brukarundersökningen.

För mer information kontakta Carina Ekblad, .