Om vårt arbete med coronarelaterade frågor

Branschorganisationen KFO Personlig Assistans gör allt vad vi kan för att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag under den pågående coronakrisen. Såväl den arbetsrättsliga rådgivningen som det intressepolitiska arbetet handlar nästan uteslutande om dessa frågor just nu.

Bland annat har KFO träffat en central överenskommelse med Kommunal om förlängd begränsningsperiod i syfte att underlätta tillämpningen av arbetstidsreglerna. Den kan du läsa mer om här.

Vi har vid ett flertal tillfällen de senaste veckorna framfört till regeringen, Sveriges kommuner och regioner samt berörda myndigheter vad som krävs för att personlig assistans ska kunna fortsätta att utföras under en smittspridning som fortfarande antas vara eskalerande. Vi har bland annat tryckt på för förbättrade möjligheter till testning av såväl assistansberättigade som personliga assistenter vid misstänkt coronavirus och nyligen fick Folkhälsomyndigheten ett uppdrag från regeringen om att utöka testningen. Vi uppmärksammar naturligtvis Folkhälsomyndigheten om assistansbranschens behov i samband med det uppdraget.

För assistansverksamheter är det väsentligt att få tillgång till tester för att i bästa fall kunna avfärda misstanke om smitta och fortsatt kunna ge personlig assistans som tidigare, alternativt att i fall med konstaterad smitta kunna vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Vi vet att testning och skyddsutrustning har varit en trång sektor och det ser dessvärre ut som att det kan fortsätta att vara så även om myndigheterna arbetar med frågan.

I frågan om skyddsutrustning har vi dialog med regeringen, Socialstyrelsen och SKR. Det är tydligt att tillgången till och distributionen av skyddsutrustning är ett stort problem som kan förväntas växa framöver, men vi ligger självklart på för att ta tillvara assistansbranschens intressen i det sammanhanget.

När det gäller personlig assistans har kommunerna alltid det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd den behöver. Men även kommunerna är hårt ansatta just nu och signalerar att de kan komma att få svårt att hantera ett stort inflöde av nya uppdrag. Vi hör från våra medlemmar att dialogen med kommunerna på många håll fungerar bra, men även exempel på att man ibland möts av en negativ inställning. Vi uppmanar våra medlemmar till en fortsatt konstruktiv dialog med kommunerna och gör från vår sida vad vi kan för att, bland annat i kontakter med SKR, informera om vilka behov våra medlemmar har. Fortsätt att höra av er till oss om vilken verklighet ni möter och vilka frågor ni ser att vi från branschorganisationen behöver lyfta till ett högre plan.

KFO:s medlemmar anstränger sig till det yttersta för att ta sitt ansvar i detta exceptionella läge. Men för att kunna ta det ansvaret krävs att de får tillgång till de resurser som efterfrågas, exempelvis när det gäller tillgång till testning och skyddsutrustning. Och det är vad vi fortsätter att arbeta för i våra kontakter med regering, kommuner och myndigheter.