En starkare kraft för civilsamhället

Samhället behöver en idéburen sektor som är lika samlad och väl förberedd som den offentliga och privata sektorn. Ett samgående mellan de båda arbetsgivarorganisationerna KFO och IDEA kan vara ett första steg på vägen för att stärka civilsamhällets roll i Sverige, skriver de båda ordförandena i KFO och IDEA, Leif Linde och Véronique Lönnerblad.

Civilsamhället utgör en central funktion i vårt samhälle. Ett väl fungerade civilsamhälle är viktigt för demokratin, genom att kanalisera medborgarnas engagemang men också synpunkter och intressen i den politiska processen. 

Civilsamhället, eller den idéburna sektorn, består av ett stort antal organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, trossamfund, folkrörelser, idrottsrörelsen, kooperationer, stiftelser, sociala företag och aktiebolag med vintutdelningsbegränsning, som alla förenas av att de bedriver idéburen eller ideell verksamhet av något slag.

I Sverige finns i dag över 200 000 organisationer med över 30 miljoner individuella medlemskap. Den idéburna sektorn har också stort ekonomisk betydelse och omsätter årligen 150 miljarder kronor, motsvarande sex procent av Sveriges BNP och ger arbete åt mer än 125 000 personer. 

Det civila samhället är en nyckel för samhällets bärkraft. Vi har sett flera exempel på hur viktigt människors engagemang och våra organisationer är för ett Sverige som håller ihop och fungerar.

Men trots det svenska civilsamhällets långa historia och betydelse, saknas i dag en stark röst för idéburna utförare, som är lika väl företrädd som den offentliga och privata sektorn, och som ger den självklara tyngd som sektorn förtjänar i samhällsdebatten.

Den idéburna sektorn är splittrad på flera olika arbetsgivare- och intresseorganisationer. Ingen av dem har möjlighet att på egen hand utvecklas till den starka, samlande kraft som behövs för att sektorn ska kunna växa och utvecklas.

Potentialen finns

Jämfört med våra nordiska grannländer har Sverige en mycket liten andel utförare av offentligt finansierad välfärd. Bara tre procent jämfört med 8–15 procent i övriga Norden.

Vi behöver bilda en ny, gemensam arbetsgivarorganisation, som bättre än i dag kan samla, företräda och utveckla den idéburna sektorn i hela sin mångfald.

Ett samgående mellan KFO och IDEA är ett första steg på vägen

KFO och IDEA är i dag etablerade arbetsgivarorganisationer som företräder sina medlemmar i samma frågor och med liknande uppdrag. KFO har 4 000 medlemsföretag som är verksamma inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta. IDEAs drygt 1 400 medlemmar är ett tvärsnitt av den ideella sektorn med bland annat studieförbund, sociala och humanitära organisationer, skolor, idrotts- och invandrarföreningar, vård och omsorg samt trossamfund.

Tillsammans kan vi skapa en ny, stark och partipolitiskt och religiöst oberoende organisation för arbetsgivare inom civilsamhället, kooperation och idéburna företag. Med över 5400 medlemmar som sysselsätter över 145 000 personer skulle KFO-IDEA också bli en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer.

Fördelarna med att gå samman är flera

  • Tillsammans ger det en starkare röst som bidrar till bättre villkor för sektorn.
  • Det skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling genom att bejaka en mångfald av ägar- och driftsformer.
  • Ett samgående ger större nytta och mervärde för medlemmarna i form av mer resurser, kunskaper och expertis för medlemmarna, till konkurrenskraftiga avgifter.
  • Tillsammans kan vi förhandla fram bättre kollektivavtal, men också försäkringslösningar och stöd inom upphandlingsfrågor, hyresfrågor med mera. 
  • Tillsammans ger KFO-IDEA fullservice till medlemsföretag i arbetsgivarfrågor och driver intressepolitiskt arbete utifrån ett idéburet samhällsengagemang.

När samhället utsätts för påfrestningar behövs kittet som håller oss samman. Ett samgående mellan KFO och IDEA ger en solid bas åt den idéburna sektorn att utvecklas från. På sikt vill vi utvecklas till en gemensam organisation för hela sektorn.

Våra respektive stämmor i vår planerar för att fatta det första beslutet om att gå samman och bygga en ny organisation tillsammans. Vi ser fram emot en ny och spännande tid för sektorn. Sällan har intresset för vår verksamhet och behovet av en samlad stark röst för civilsamhället som arbetsgivare varit större.

Leif Linde, ordförande, Arbetsgivarföreningen KFO

Leif Linde
Ordförande
Arbetsgivarföreningen KFO

Véronique Lönnerblad, ordförande, Arbetsgivarförbundet IDEA

Véronique Lönnerblad
Ordförande
IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

Uppdaterad
den 30 december, 2020