MBL-förhandling

Det du behöver veta om en förhandling och hur du genomför en

Inför viktigare förändringar som berör din verksamhet eller en enskild anställd, behöver du som arbetsgivare ta initiativ till och genomföra en MBL-förhandling. Förhandlingen görs med facket, och ska göras innan beslut fattas. Här får du en genomgång av vad som är viktigt att känna till och hur du genomför en MBL-förhandling.

Grundtanken i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, är att verksamhetsfrågor bäst hanteras lokalt på arbetsplatsen. Det görs genom ett lokalt medbestämmandeavtal, och god löpande samverkan med fackklubben på arbetsplatsen alternativt den fackliga lokalavdelningen. 

MBL innebär däremot ingen skyldighet att komma överens med facket. Huvudregeln är att du som arbetsgivare kan fatta ditt beslut efter genomförd förhandling, med vissa undantag enligt fackligt tolkningsföreträde. Mer om det längre ner på den här sidan.

Facket har rätt att begära förhandling i övriga frågor som rör deras medlemmar. Som vid tvister på arbetsplatsen, eller om villkorsfrågor. Facket har även rätt att löpande få information om hur er verksamhet utvecklas och riktlinjerna för er personalpolitik. En enskild medarbetare har däremot inte rätt att begära förhandling med stöd av MBL.

Checklista

  1. Ha en rutin för att löpande informera facket om verksamheten

  2. Är frågan du vill besluta om en viktigare förändring?

  3. Förbered förhandlingen med förslag, alternativ och underlag

  4. Skicka en skriftlig förhandlingsframställan

  5. Genomför förhandlingen och skriv protokoll

  6. Blir det central förhandling?

  7. När förhandlingen är avslutad, verkställ beslutet

Definitioner & tolkningar

Lagen om medbestämmande i arbetslivet innehåller ett antal begrepp som kräver tolkning. Här är förklaringar till några av de centrala begreppen.

Så MBL-förhandlar du

Om du inte redan har en rutin för att löpande hålla facket informerad om verksamheten, ska du skapa en. Det kan till exempel vara att ni kommer överens om regelbunda infomöten.

Är det en viktigare förändring?

Undersök om frågan du vill besluta om innebär en viktigare förändring. Tänk på att begreppet viktigare förändring är en tolkningsfråga och att facket kan göra en annan bedömning än du. Om svaret är ja, kallar du till förhandling. Om svaret är nej kan du fatta beslut utan förhandling. 

Förbered förhandlingen

Nu är det dags att förbereda dig för förhandlingen. Ta fram ett tydligt förslag till beslut inför förhandlingen. Definiera eventuella beslutsalternativ och det förhandlingsutrymme du tycker finns. Sammanställ och verifiera underlag till beslutet, som organisationsskiss, turordningslista, berörda arbetstagare eller dokumentation- och bevisuppgifter i ett enskilt uppsägningsärende.

Skicka förhandlingsframställan

MBL-frågor ska hanteras och avslutas genom lokal förhandling. Det är du som arbetsgivare och facklig part på lokal nivå, det vill säga representant från fackklubben eller ombud från lokalavdelningen, som är förhandlande parter. 

Skicka en skriftlig förhandlingsframställan via e-post till den lokala fackliga organisationen. Här tar du initiativet och föreslår ett par datum för förhandling. Tänk på att förhandlingen ska påbörjas skyndsamt. Begär att mottagaren kvitterar din framställan med vändande e-post. På så sätt blir det dokumenterat att du begärt förhandling i rätt tid. Använd gärna vår mall för förhandlingsframställan som du hittar längst ner på sidan. 

Gäller förhandlingsframställan uppsägning på grund av arbetsbrist? Då ska de fackförbund du har bindande kollektivavtal med få särskild information. Läs mer om arbetsbristprocessen här

Genomför förhandlingen och skriv protokoll

Förhandlingen är avslutad när förhandlingsmötet avslutas, eller om ni är överens om att avsluta vid en senare tidpunkt. Om ni avslutar vid en senare tidpunkt är det viktigt att ni klargör när det är och för det till protokollet.

I en MBL-förhandling finns inte krav på att avsluta förhandlingen i enighet. Är ni oense, konstatera i protokollet vad ni är oense om.

Det är du som arbetsgivare som skriver protokollet. I den här guiden för förhandlingsprotokoll hittar du mer om avslut, hur du skriver protokoll och mallar. 

En part kan även frånträda en förhandling, om den anser sig ha uppfyllt sin förhandlingsskyldighet. Kontakta oss på Fremia innan ett eventuellt frånträdande. 

Central förhandling?

Om ni inte kommer överens i den lokala förhandlingen, finns möjligheten till förhandling på central nivå. Facket kan i vissa fall begära att du avvaktar med beslut och att frågan lyfts till central MBL-förhandling. I en förhandling på central nivå företräder Fremia dig och centralt fackförbund den lokala facklig representanten. Begäran om central förhandling ska lämnas snarast möjligt och senast inom sju dagar.

Är ni oense, fråga om facket har för avsikt att begära central förhandling. Om svaret är ja, kontakta oss på Fremia och verkställ inga beslut.

Verkställ beslut

När den lokala förhandlingen har avslutats och facket inte begär central förhandling, alternativt den centrala förhandlingen är avslutad, kan du verkställa beslutet.

Frågor & svar