ITP tjänstepension

ITP är en av de två tjänstepensionsplanerna för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

Vad är ITP?

ITP står för Industrins och handelns tilläggspension och är en tjänstepension för tjänstemän. ITP ger ersättning i form av ålderspension och sjukpension. ITP består av två avdelningar, avdelning 1 för födda 1979 och senare, och avdelning 2 för födda 1978 och tidigare.

Du som blivit medlem i Arbetsgivarföreningen KFO eller IDEA (idag Fremia) år 2009 eller senare kan välja att tillämpa ITP avdelning 1 för samtliga tjänstemän oavsett deras födelseår.

ITP avdelning 1 är en premiebestämd tjänstepension, medan ITP avdelning 2 är förmånsbestämd. ITP avdelning 2 innehåller även en liten premiebestämd del, som heter ITPK.

Hos Avtalat kan du och dina medarbetare få mer information om ITP och övrigt kollektivavtalat försäkringsskydd. Avtalat har också en utmärkt rådgivningstjänst, där alla som har ITP kan få en personlig genomgång och rådgivning om sin pension och sitt kollektivavtalade försäkringsskydd. Tjänsten är gratis för medarbetaren.

Vem omfattas av ITP?

ITP är en pensionsplan för tjänstemän. Du som har kollektivavtal med med något av fackförbunden inom PTK har ITP. För dig som blev medlem i KFO före 2019 är det i stället oftast KTP som är tjänstemännens pensionsplan.

För ITP avdelning 2 gäller att samtliga tillsvidareanställda eller provanställda tjänstemän som arbetar mer än åtta timmar per vecka omfattas. För visstidsanställda sker anmälan när tjänstemannen varit anställd i tre månader i följd, alltså efter den fjärde anställningsmånaden, men då med retroaktiv verkan från första anställningsdagen.

För ITP avdelning 1 gäller däremot att samtliga tjänstemän omfattas från och med första anställningsdagen. Oavsett sysselsättningsgrad eller anställningens längd.

Vad kostar ITP?

Kostnaden för förmånsbestämda pensioner som ITP avdelning 2 beräknas individuellt. Olika tjänstemän har därför olika premier. För ITP avdelning 1, som är premiebestämd, är kostnaden däremot fastställd. Information om kostnaden för ITP avdelning 1 kan du få med hjälp av Collectums premieräknare.

Löneadministration

Administrera ITP

  • ITP administreras via Collectum. Läs mer där om hur du administrerar ITP.
  • För ITP avdelning 1 rapporterar du in utbetalda löner varje månad och får en faktura från Collectum utifrån din rapportering.
  • För ITP avdelning 2 rapporterar du till Collectum när någon medarbetare anställs, slutar eller får ny lön. Collectum fakturerar dig månadsvis utifrån de uppgifter du rapporterar in.

Collectums kundservice

Har du frågor om rapportering och administration kan du vända dig direkt till Collectums kundservice.

Fremia lönehandläggare

Du kan också gå med i vår Facebookgrupp för lönehandläggare. Villkoret är att din arbetsgivare eller den organisation du administrerar löner för är medlem i Fremia.

 

Frågor och svar

Hur gör jag som arbetsgivare när...

När du anställer en medarbetare som ska omfattas av ITP anmäler du hen till Collectum.

För ITP avdelning 1 ska du se till så att den kollektivavtalade sjuklönen från och med dag 15 inte kommer med i månadsfilen till Collectum.

Om sjukskrivningen varar längre än 90 dagar, ska du anmäla detta till Collectum. Medarbetaren får då ITPs sjukpension, och du som arbetsgivare premiebefrias, och behöver inte längre betala ITP-premier för den sjuka medarbetaren.

Du som arbetsgivare har enligt avtalet rätt att avanmäla en föräldraledig medarbetare från ITP. Vi rekommenderar dock att du inte gör det, eftersom medarbetaren då riskerar att drabbas hårt om hen blir sjuk eller avlider under föräldraledigheten.

För ITP avdelning 1 ska du se till så att den kollektivavtalade föräldralönen inte kommer med i månadsfilen till Collectum.

Du som arbetsgivare behöver inte göra någonting.
Du som arbetsgivare behöver inte göra någonting. En medarbetare som jobbar kvar efter 65 tjänar inte in någon ytterligare tjänstepension enligt ITP.
När en medarbetare slutar före 65 års ålder ska du anmäla det till Collectum. Om medarbetaren slutar efter fyllda 65 behöver du inte göra någonting.