Omställningsförsäkring

Är du tvingad att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist och ohälsa? Då kan dina medarbetare få omställningsstöd och ekonomisk ersättning via de omställningsavtal som ingår i det kollektivavtalade försäkringspaket du har som medlem i Fremia.

Så fungerar omställning

Våra omställningsavtal innehåller två olika former av stöd till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

  • Den uppsagda kan få ekonomiskt stöd,
  • den uppsagde kan få olika former av stöd för att lättare komma i ny anställning, starta eget eller längre studier.

När gäller omställningsavtal?

Den vanligaste situationen som ger en medarbetare rätt till stöd enligt omställningsavtalet är uppsägning av tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist. Även den som blir uppsagd på grund av ohälsa, eller inte får sin visstidsanställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan ha rätt till stöd i vissa situationer.

När gäller inte omställningsavtal?

En anställd som blivit uppsagd av personliga skäl, (om grunden för uppsägning är ohälsa, kan den anställde omfattas) eller som inte får en kortare visstidsanställning förlängd till följd av arbetsbrist, har i vissa fall inte rätt till stöd enligt omställningsavtalet. Inte heller den som avslutar sin anställning genom egen uppsägning.

Vd och ägare eller ägarens närstående har inte rätt till stöd. Den som inte får lön utan fakturerar för sitt arbete omfattas inte heller, då en sådan person inte är anställd.

Det är dock alltid bäst att direkt kontakta omställningsorganisationen och låta dem bedöma rätten till stöd i varje enskilt fall.

CIKO

Vem får stöd från CIKO?

Arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och ett fackförbund som medlem i LO kan få stöd via CIKO. Detta gäller även anställda inom Folksamgruppen.

Anställd som omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och ett fackförbund inom LO vars arbetsgivare tidigare tillhörde Idea omfattas av CIKO.

Omställning via CIKO är en del av det större kollektivavtalade försäkringspaketet Avtalsförsäkring Fremia-LO.

Omställning för tjänstemän

Förhandling pågår

Fremia och PTK förhandlar om ett nytt huvudavtal, som bland annat ska innehålla ett nytt omställningsavtal på Fremias område. Parterna kommer att hantera frågan skyndsamt.

Uppdatering 30 september: Förhandlingarna mellan Fremia-PTK återupptas.  Läs nyheten.

Omställning för tjänstemän inom Folksam

Tjänstemän inom Folksamgruppen har rätt till omställningsstöd via reglering i villkorsavtalet. På detta område finns alltså ingen separat omställningsorganisation.

Omställningens administration

Premier för CIKO

Alla anställda som omfattas av GTP ska rapporteras till Pensionsvalet en gång per månad. Pensionsvalet fakturerar dig CIKO-premier.

Handläggning för tjänstemän

Hanteringen av tjänstemännens omställningspremier ingår i de pågående förhandlingarna mellan Fremia och PTK. Du som medlem informeras när förhandlingarna är avslutade.

Nyanställda

Du gör ingen särskild anmälan till CIKO av nyanställda. 

När medarbetare sägs upp

Du som arbetsgivare bör kontakta din omställningsorganisation så tidigt som möjligt i en övertalighetsprocess. Ju tidigare de kan komma in med sitt stöd, desto bättre blir resultatet.