Löneväxling

När anställda gör ett löneavstående, en så kallad löneväxling, till förmån för en extra ålderspensionspremie.

Avdragsrätten för privat pensionssparande upphörde år 2016. Detta har lett till att banker och försäkringsmäklare agerar för att anställda istället ska göra ett löneavstående, en så kallad löneväxling, till förmån för en extra ålderspensionspremie.

Checklista för löneväxling

Här kommer ett antal punkter som arbetsgivare ska tänka på när det gäller löneväxling:

 1. Vill ni erbjuda löneväxling eller inte? Det finns ingen rätt för den anställde till löneväxling enligt kollektivavtal. De kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen ger däremot möjlighet till det. Det är arbetsgivaren som bestämmer om möjligheten ska finnas och reglerna för löneväxlingen. Dokumentera beslutet i pensionspolicy.
 2. Om arbetsgivaren erbjuder löneväxling, ska ett avtal om löneväxling skrivas. Detta för att båda parter ska veta vad som gäller. Avtalet ska kunna sägas upp från båda parter med någon månads uppsägningstid.
 3. Anställda med en lön på, strax över eller under 8,07 inkomstbasbelopp (2019: 43 309 kr/mån i lön) eller som får en lön under den nivån efter löneväxlingen, ska inte erbjudas löneväxling. Det lagstadgade ålderspensionsintjänandet påverkas negativt.
 4. Löneväxling bör endast erbjudas om den anställde har en lönenivå som är högre än 8,07 inkomstbasbelopp , till exempel 8,25 upp till 8,50 inkomstbasbelopp eller högre. Detta för att det ska finnas en marginal så att en anställd efter löneväxling inte hamnar under 8,07 inkomstbasbelopp i lön och råkar ut för det som beskrivs i punkt 3.
 5. Den anställde ska också informeras om att sjukförsäkringen i tjänstepensionen påverkas. Eventuell ersättning räknas på den lägre lönen (lön efter löneväxling) vilket ger en lägre ersättning.
 6. Ytterligare en avgörande fråga är om löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren eller inte. Det finns inget som säger att det ska vara det, utan det avgör arbetsgivaren själv. Läs mer om vad kostnadsneutralitet är längre ner på sidan.
 7. För anställda som har höga pensionspremier, bör arbetsgivaren kontrollera om avdragsrätten för den löneväxlade pensionspremien ryms inom det utrymme som finns för avdragsrätt för pensionspremier. Observera att det lagstadgade utrymmet för avdragsrätt beräknas per anställd.För de flesta anställda som löneväxlar torde det inte vara ett problem, men det är bra att kontrollera.
 8. Ta ställning till om det ska tecknas någon premiebefrielseförsäkring eller inte för den löneväxlade pensionspremien. Kontrollera med försäkringsadministratören vad de har för möjligheter till premiebefrielse och hur den ska administreras. Dokumentera beslutet i er pensionspolicy. Bestäm också hur premiebefrielsen ska finansieras, om den ska tas från den löneväxlade premien eller om den ska tas från utrymmet mellan sociala avgifter och särskild löneskatt. Rekommendationen är att kostnaden tas ur det totala utrymmet som sätts in som växlad pensionspremie. Oavsett vad ni beslutar ska det skrivas in avtalet med den anställde.
 9. Dessa löneväxlingar ska administreras så enkelt som möjligt. Det innebär att den extra pensionspremien ska administreras som en tilläggspremie till den ordinarie premiebestämda ålderspensionspremien via den aktuella administratören för KTPK (ITPK), KTP 1 och KAP. (Collectum, Folksam Liv, Pensionsvalet.) För information om hur det går till, kontakta er försäkringsadministratör. Undvik att teckna några separata pensionsförsäkringar för löneväxling eftersom det bara blir krångligt. Det kan också ifrågasättas om en sådan lösning är det bästa för individen. De premiebestämda delarna i de kollektivavtalade pensionsplanerna har förmånliga villkor och starkt pressade avgifter.
 10. Har en anställd med KTP 2 en så kallad 10-taggarlösning, ska arbetsgivaren tänka på följande: a) Ingår inte KTPK-premien i 10-taggarlösningen, ska den löneväxlade premien administreras som en kompletterande premie till KTPK-premien. b) Ingår KTPK-premien i 10-taggarlösningen, ska den löneväxlade premien administreras som en kompletterande premie i 10-taggarlösningen.

Mall för avtal om löneväxling

 1. Skriv mellan vilka parter avtalet tecknas.
 2. Skriv beloppet som ska löneväxlas.
 3. Villkor för löneväxlingen:
  a. Om kostnadsneutralitet gäller, ska avtalet specificera vad som ska betalas in utöver den löneväxlade premien.
  b. Om inte kostnadsneutralitet gäller, ska bara den löneväxlade lönedelen betalas in.
  c. Om en premiebefrielseförsäkring finns, och hur den ska hanteras.
  d. Om 10-taggarlösning gäller, ska avtalet specificera vad som ska gälla där.
 4. Skriv hur löneväxlingen administreras inom ramen för på arbetsplatsen gällande pensionsplan/-er.
 5. Ge information om avdragsrätt. Erhålls inte den så upphör löneväxlingen automatiskt.
 6. Uppsägningsklausul.
 7. Underskrift av båda parter.

Vad menas med kostnadsneutralitet?

Om summan som ska löneväxlas betalas ut som lön, så betalar arbetsgivaren en arbetsgivaravgift på lönen, 31,42 procent. Betalas samma belopp istället in som tjänstepensionspremie så betalar arbetsgivaren en särskild löneskatt, 24,26 procent. Vem ska ha mellanskillnaden? Det vanliga är att skillnaden betalas in som pensionspremie tillsammans med det löneväxlade beloppet. När det gäller intjänandet av den kollektivavtalade ålderspensionen så påverkas den på olika sätt beroende på vilken pensionsplan den försäkrade omfattas av. Läs mer om skillnaden i påverkan och hur den kan kompenseras:

KTP 1 (ITP1) och KAP

Dessa ålderspensioner är premiebestämda. Det betalas en pensionspremie om 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Om arbetsgivaren har beslutat om kostnadsneutralitet ska denne, förutom den växlade lönedelen och skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt, även betala en tilläggspremie om 30 procent på den växlade lönedelen.

Exempel: En anställd löneväxlar 1000 kr. Då tillkommer skillnaden mellan sociala avgifter, 31, 42 procent, och särskild löneskatt, 24, 26 procent, en skillnad på ca 7 procent = 70 kr. Dessutom tillkommer kompensation för att individen inte får 30 procent i pensionspremie på den löneväxlade lönen. I detta fall 300 kr. Totalt ska alltså 1 370 kr betalas som en extra ålderspensionspremie till ordinarie KTP 1- eller KAP-pensionspremie.

Har arbetsgivaren beslutat att det inte ska vara kostnadsneutralt så blir den extra pensionspremien 1000 kronor, det vill säga bara den löneväxlade lönedelen.

KTP 2

Ålderspensionen är huvudsakligen en förmånsbestämd ålderspension. Det finns en liten premiebestämd del KTPK (ITPK) om ca 2 procent. Har arbetsgivaren beslutat om kostnadsneutralitet, ska denne använda den oväxlade lönen som underlag för att räkna ut den pensionsmedförande lönen (XXXX x 12,2=pensionsmedförande lön i KTP 2).

Exempel: anställd löneväxlar 1000 kr. Tillkommer skillnaden mellan sociala avgifter, 31, 42 procent, och särskild löneskatt, 24, 26 procent, en skillnad på ca 7 procent = 70 kr. Totalt ska alltså 1070 kr betalas som en extra KTPK (ITPK)-premie. Lönen före löneväxling används för att räkna fram den pensionsmedförande lönen för KTP 2.

Har arbetsgivaren beslutat att det inte ska vara kostnadsneutralt så blir den extra KTPK(ITPK)premien 1000 kr, det vill säga bara den löneväxlade lönedelen. Lönen efter löneväxlingen används som underlag för att räkna ut den pensionsmedförande lönen för KTP 2.