Avtalsförsäkring KFO-LO

Från den 1 januari 2021: Avtalsförsäkring Fremia-LO

Fremia har förhandlat fram nya pensions- och försäkringsavtal för både tjänstemän och arbetare. Avtalen trädde i kraft den 1 januari 2019 och den 1 januari 2020. För arbetare har vi dessutom tagit fram ett helt nytt försäkringspaket som heter avtalsförsäkring KFO-LO.

Fremias avtal utgår från två grundprinciper: Enkel administration och låg kostnad. När de två principerna inte är förenliga prioriteras kostnaden.

Du som är medlem i Fremia har lägre kostnader för pension och försäkringar än andra organisationer inom näringslivet. Förmånerna för de anställda är dock likvärdiga eller i många fall bättre.

För att säkerställa långsiktigt hållbara försäkringar har Fremia valt att teckna vissa riskförsäkringar i AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv försäkringskollektiv. Andra är tecknade hos Folksam.

Blandningen av egna försäkringar och anslutning till näringslivets försäkringar ger oss bästa möjliga förmåner till lägsta möjliga kostnad.

Om de nya försäkringarna från den 1 januari 2019.

Försäkringar för arbetare

Fremia tecknar självständiga avtal med LO. Pensions- och försäkringsavtalen är uppbyggda för att spegla villkoren inom det av Svenskt Näringsliv tecknade avtalspension SAF-LO (ASL). Avtalen kan delas upp i ålderspension och riskförsäkringar och benämns gemensamt som Avtalsförsäkring KFO-LO.

All administration sköts via Sveriges största valcentral Pensionsvalet som fungerar som ett nav för såväl pension som för övriga försäkringar.

De anställda omfattas av den helt premiebestämda tjänstepensionen GTP och får möjlighet att själva välja förvaltare inom ett prispressat utbud.

Därtill är den anställde eller dess efterlevande berättigad till förmåner vid arbetsskador, sjukdom, dödsfall och föräldraledighet.

Inom Avtalsförsäkringar KFO-LO omfattas arbetstagaren av följande försäkringar

  • Tjänstepension GTP.
  • Avtalsgruppsjukförsäkring AGS.
  • Avtalsgrupplivförsäkring AGL.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA.
  • Föräldrapenningtillägg FPT.
  • Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive LFU läkekostnadsförsäkring.

Om trygghetsförsäkrings vid arbetsskada (TFA)

Parterna Fremia, LO och PTK har träffat överenskommelse om vissa förändringar i TFA. Bland annat så har kravet på intyg vid närståendes bortgång tagits bort. TFA gäller för både GTP och KTP 2.

Omställningsavtal KFO-LO

De medlemmar i Fremia som har anställda som omfattas av Avtalsförsäkring KFO-LO omfattas även av omställningsavtalet KFO-LO.

Vid omställning på grund av arbetsbrist träder Fremias omställningsavtal in. Avtalet ger i likhet med avtal tecknade av Svenskt Näringsliv ekonomiskt skydd vid arbetsbristuppsägningar och ger möjlighet till aktiva omställningsinsatser i form av stöd och utbildning för att underlätta för uppsagd personal att få ett nytt arbete.

Anställda som omfattas av Fremias kollektivavtal skyddas dock inte enbart om de är tillsvidareanställda utan även om de är tidsbegränsat anställda. Fremia tecknar det enda avtalet på svensk arbetsmarknad som även omfattar anställda i kollektivavtalade anställningsformer, exempelvis personliga assistenter. Kostnaden för omställningsavtalet är lägre än motsvarande avtal för privatanställda arbetare.

Omställningsstiftelsen Ciko

Det är ett helt nytt omställningsavtal som kommer att administreras och verkställas av omställningsstiftelsen Ciko. Arbetsgivare som omfattas av tjänstepension GTP kommer därmed också att omfattas av omställningsavtalet KFO-LO.

Premier till omställningsavtal KFO-LO faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen av avtalsförsäkring KFO-LO.