Delpension DTP

Delpension eller deltidspension, även kallad flexpension, innebär att en arbetstagare kan ansöka om att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.

Vad är delpension?

På en del av Fremias avtalsområden finns en överenskommelse om delpension. Överenskommelserna om delpension innehåller tre delar:

 • Delpensionspremier i form av utökade inbetalningar till den kollektivavtalade tjänstepensionen.
 • En förstärkt rätt att få sin ansökan om sänkt sysselsättningsgrad inför pensionen prövad.
 • En rätt att få lönen före arbetstidsminskningen anmäld som pensionsmedförande lön till ITP 2 och KTP 2.

Att erbjuda delpension och möjlighet att arbeta mer flexibelt de sista åren kan vara ett sätt att underlätta för medarbetare att arbeta längre. Tanken är att medarbetaren ska kunna få sänkt sysselsättningsgrad och använda en del av tjänstepensionen som kompensation för den minskade månadslönen.

Förutsättningen är att det kan ske med hänsyn till verksamhetens krav, behov, det ekonomiska utrymmet samt att nedgången görs i pensioneringssyfte.

Avtal som omfattas av överenskommelsen om delpension

Följande kollektivavtal innehåller bestämmelser om delpension eller extra avsättning till tjänstepensionen:

 • Dagspressavtalet
 • Folksam tjänstemän
 • Hotell- och restaurangtjänstemän
 • Industritjänstemän
 • Installationsavtalet
 • Livsmedelsavtalet
 • LO-TCO Rättsskydd
 • Motorbranschavtalet
 • Skogsavtalet
 • Teknikavtalet
 • Tjänsteföretag
 • Tjänstemän inom civilsamhället
 • Träindustriavtalet

Följande kollektivavtal innehåller bestämmelser om extra avsättningar till tjänstepensionen, men ingen förstärkt rätt till minskad sysselsättningsgrad eller någon rätt att få den lönen före delpension anmäld som pensionsmedförande:

 • Butiksavtalet
 • Folkrörelseavtalet
 • Handels tjänstemän
 • Hyresgästföreningen
 • KTF Ledare
 • Lageravtalet
 • Stormarknadsavtalet

Vem kan gå i delpension?

Beroende på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen medarbetaren ansöka om sänkt sysselsättningsgrad för att gå i delpension från 60 eller 62 års ålder.

Förstärkt rätt till sänkt sysselsättningsgrad

För medarbetaren innebär överenskommelsen om delpension att hen har en förstärkt rätt till sänkt sysselsättningsgrad åren före pensionen. Du som arbetsgivare ska då utreda om medarbetaren kan få sänkt sysselsättningsgrad utan att det påverkar verksamheten alltför mycket. Om det är möjligt att ge medarbetaren sänkt sysselsättningsgrad enligt ansökan, omreglerar du anställningen till den önskade omfattningen. Om det inte är möjligt, behöver du kunna motivera ditt beslut.

Mer om hur denna process går till, finns i ditt kollektivavtal.

Vad kostar delpension för arbetsgivaren?

Din kostnad som arbetsgivare består av två delar:

 • En delpensionspremie som du betalar löpande under anställningstiden.
 • För medarbetare som omfattas av ITP 2 eller KTP 2 fortsätter du att betala tjänstepensionspremier enligt den sysselsättningsgrad som gällde före delpensionen.

Hos Collectum kan du se en sammanställning över alla delpensionspremier.

Administrera delpension

Vad behöver du som arbetsgivare göra?

Du som arbetsgivare behöver i normalfallet inte göra något alls vad gäller delpensionspremien. Collectum och Folksam debiterar delpensionspremierna löpande. Detta innebär att procentsatserna för delpensionsavsättning per automatik korrigeras i samband med att förhandlingarna blir klara.

När en medarbetare med ITP 2 eller KTP 2 går i delpension, ska du inte ändra pensionsmedförande hos Collectum respektive Folksam. Du ska låta den gamla lönen före arbetstidsminskningen vara kvar.

Löneadministration

Den anställde som vill ta ut delar av sin pension vänder sig till det eller de bolag hen har valt som förvaltare av sin tjänstepension KTP eller tjänstepension ITP.