Yrkanden har växlats inom industrin och kommunal sektor

Dagarna före jul växlade fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna inom industrin och inom kommunal sektor yrkanden.

Yrkandena har växlats inför avtalsförhandlingarna som kommer ske under våren 2016. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att växla avtalsyrkanden med berörda fackförbund senare under vintern och våren 2016. 

Industrin

Inom industrin är syftet att träffa avtal innan den 1 april 2016 (avtalen löper ut 31 mars 2016).

Facken inom industrin (IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer) hade redan tidigare i höstas informerat om att de yrkade löneökning om 2, 8 procent för ettårigt avtal.

Utöver löneökningen yrkar de bland annat på att ytterligare avsättningar ska göras till deltidpension och att två gemensamma arbetsgrupper bildas för att arbeta med systematiskt jämställdhetsarbete och med arbetsmiljöfrågor.

IF Metall vill därutöver höja individgarantin i vissa situationer och höja ingångslönerna procentuellt mer än övriga löneökningar. Tjänstemännen yrkar att de vill se över löneavtalet och verka för att främja lokal lönebildning och tillämpning. De vill också begränsa möjligheterna till visstidsanställning och växla bort övertidsersättning.

Teknikarbetsgivarna menar att Sverige har fått försämrad konkurrenskraft och att det är av mycket stor betydelse att arbetskraftskostnaderna (löner, anställningsvillkor, pensioner med mera) inte ökar för mycket. Högst 1 procent är vad Sverige tål och konjunkturens utveckling är mycket osäker att sia om. Det kommer därför vara svårt att kunna teckna långt avtal just nu.

Teknikarbetsgivarna vill att löneförhandlingarna ska ske på företagsnivå utifrån de förutsättningar som finns hos respektive företag. Det ska inte finnas några individgarantier i löneavtalen. Det ska finnas större möjlighet att anpassa villkor för de anställda till de olika verksamheternas behov. Teknikarbetsgivarna ser också behov av att anpassa tillgänglig arbetstid till de behov som verksamheterna har idag.

Offentlig sektor

Inom offentliga sektorn löper avtalet mellan SKL/Pacta och Kommunal ut den 30 april 2016. Kommunal yrkar på löneökningar med minst 661 kronor per månad och heltidsanställd. Därutöver vill Kommunal att undersköterskor får en särskild satsning om ytterligare minst 400 kr per månad och anställd. Enligt SKLs beräkningar motsvarar det löneökningar om 3,5 procent.

Kommunal yrkar bland annat att heltid ska bli norm och att ett partsgemensamt arbete inleds med fokus på god arbetsmiljö.
SKL eftersträvar att teckna tillsvidareavtal eller långa avtalsperioder. I löneavtalen vill SKL ha lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning där lönesättningen alltmer sker i dialog mellan chef och medarbetare. Angående anställningsvillkoren vill SKL/Pacta göra dem mer flexibla och öppna upp dem för ytterligare möjligheter till lokala anpassningar.

Dagarna före nyår träffade SKL/Pacta och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna en överenskommelse om att förlänga nu gällande kollektivavtal i ytterligare tre år. Avtalet är utan centralt angivna löneökningsnivåer och innehåller en avsiktsförklaring gällande ett gemensamt utvecklingsarbete rörande arbetstidsbestämmelserna.