Nytt avtal för fristående förskolor, skolor och fritidshem

KFO har träffat ett nytt avtal med Kommunal för skolområdet som gäller från den 1 november 2016 till den 31 oktober 2017.

Avtalet är ettårigt och löper till den 31 oktober 2017. Nästa lönerevision med Kommunal blir den 1 november 2017.

Avtalet i korthet

  • Löneökningar på 505 kronor för heltidsanställd, som bildar en pott att fördela. Löneökningen gäller från den 1 november 2016.
  • Nya lägstlöner som gäller från samma tidpunkt.
  • Inga ändringar i de allmänna anställningsvillkoren förutom ett tillägg att ” Vid lönesättning av nyanställd arbetstagare ska lönen sättas med hänsyn till en samlad bedömning av dennas yrkesutbildning och/eller erfarenhet.

Löneavtalet

Löneökningen på 505 kronor avser bara medlemmar i Kommunal. Det finns ingen garanterad löneökning för en enskild anställd, så kallad individgaranti, utan krontalet 505 kronor bildar ett löneutrymme som ska fördelas på Kommunals medlemmar. För deltidsanställda ska detta belopp proportioneras, en halvtidsanställd bidrar då med 252:50 kronor, en person som är anställd på 80 procent ger 404 kronor.

Den summa som man får när man summerat allas bidrag ska fördelas på de anställda utifrån de löneprinciper som finns i löneavtalets grundläggande principer, se punkt 1. Detta innebär att fördelningen på fyra anställda kan bli 800kronor, 800 kronor, 300 kronor och 120 kronor (det vill säga totalt 505 kronor x 4 stycken anställda = 2020 kronor).

Förhandlingsordningen innebär, precis om med Lärarförbundet med flera, att det inte är en förhandling med facket om lönehöjningarna utan att detta är en fråga mellan er och medarbetarna som är medlemmar i Kommunal.

Ni ska senast den 30 november 2016 i ett lönesamtal ge de anställda ert förslag på deras nya lön. De får sedan vända sig till Kommunal, som kan, om de inte är nöjda med fördelningen eller om de anser att något annat fel föreligger, begära förhandling senast den 15 december 2016. Om inte Kommunal begär förhandling så är det ert förslag som gäller och det ni kan lägga in för utbetalning i era lönesystem.

Medlemmar i andra fackliga organisationer eller som inte är med i facket alls omfattas inte av löneavtalet. I dessa fall så är det en fråga mellan er och de enskilda individerna om vilken löneökning som de ska ha. Det finns ingen motsvarighet till löneutrymme för dessa utan det är en fråga om vad ni sätter för ny lön.

Allmänna villkor

Nya lägstlöner i de allmänna villkoren (§ 5 Mom 1:4) gäller för alla anställda som utför arbete inom Kommunals område. Detta omfattar de som arbetar som barnsköta­re, köks­personal, lokal­vår­dare med flera. Dessa lägstlöner gäller för alla anställda inom dessa befattningar och inte bara för de som är medlemmar i Kommunal.

De nya lägstlönerna

Lön för arbetstagare som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader utgår enligt följande:

  • Från den 1 november 2016 är lägstlönen 18 216 kronor per månad.
  • För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.

För arbetstagare med fast kontant lön i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning, ska lön utgå enligt följande:

  • Från den 1 november 2016 uppgår lägstlönen till 20 506 kronor per månad.

Vi har lagt till en skrivning om att ”Vid lönesättning av nyanställd arbetstagare ska lönen sättas med hänsyn till en samlad bedömning av dennas yrkesutbildning och/eller erfarenhet.” Detta tillägg har gjorts för att markera att utbildning ska beaktas, även om man inte har fullgjort en sammanhängande anställningstid i företaget.

Höjningen av lägstlönerna innebär att era medarbetare från och med den 1 november ska ha lägst denna lön. Detta innebär att de som har en lägre lön och som inte har gjort en så god prestation så att de inte bör ha någon löneökning ändå kommer att få en löneökning upp till denna lägstlön.

Frågor

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta:

Christer Johansson, telefon 08-702 54 13, e-post .
Gunnar Järsjö, telefon 08-702 54 19, e-post .
Kamilla Rosendahl, telefon 08-702 54 12, e-post .

Uppdaterad
den 24 september, 2020