Avtal klara för ideella organisationer

Avtalen är klara för tjänstemän inom ideella organisationer och gäller från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017.

Arbetsgivarföreningen KFO har den 14 juni träffat nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän anställda vid ideella organisationer. Motparter i avtalen är Unionen respektive Akademikerförbunden. För Unionen är överenskommelsen preliminär till dess att deras förbundsstyrelse har fattat beslut om avtalet. 

För Unionen ökas lönesumman för medlemmarna vid organisationen med minst 2,2 procent per den 1 maj 2016. Varje medlem som omfattas av revisionen garanteras en höjning om minst 220 kr per månad. Lägsta heltidslönen för Unionens medlemmar som har fyllt 20 år är 17 102 kronor per månad. För Akademikerförbunden ökas lönesumman för medlemmarna i organisationen med minst 2,2 procent per den 1 maj 2016.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i förhandlingsprotokollen som finns på KFOs webbplats.

De allmänna villkoren innehåller inga materiella förändringar, endast redaktionella. Reglerna gällande jourtid, beredskap och förskjuten arbetstid har lagts in i de allmänna villkoren under § 6. Ett förtydligande av förfarandet vid upphörande av provanställning har införts. Ändringarna framgår av protokollen.

I övrigt har de partsgemensamma rekommendationerna rörande likabehandling setts över och delvis fått ny text.

En arbetsgrupp med Unionen gällande ny utformning av löneavtalet är pågående.

En partsgemensam permanent arbetsgrupp avseende arbetsmiljö har inrättas på alla avtalsområden där Unionen respektive Akademikerförbunden är motparter.

Förhandlingsprotokollen och bilagorna hittar du genom att logga in på KFOs webbplats, som försättsblad till kollektivavtalet. Ett ny och komplett kollektivavtalsbroschyr kommer att tas fram som pdf, däremot kommer den inte att tryckas för det här året. 

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Christer Johansson, telefon 08-702 54 36, eller e-post christer.johansson@kfo.se.