Inför skolstarten

Folkhälsomyndigheten trycker på vikten av förebyggande arbete för att minska smittspridning i skolan.

Inför starten av vårterminen 2022 bedömer Folkhälsomyndigheten att närundervisning för barn och unga fortsatt ska gälla. Det är därför viktigt att de förebyggande smittskyddsåtgärderna som helhet ses över i samband med skolstarten.

Folkhälsomyndigheten skriver den 7 januari på sin webbplats att närundervisning på plats i skolans lokaler fortsatt är huvudprincipen för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan under vårterminen 2022. 

Skolan ger trygghet och sammanhang

Närundervisning är den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga, särskilt viktigt är det för barn med funktionsnedsättning eller annat behov av stöd. Folkhälsomyndigheten skriver att barn i låg- och mellanstadiet inte kan anses tillgodogöra sig undervisning på distans, samtidigt som det från flera håll kommer rapporter om att även äldre barn och unga påverkas negativt av distansundervisning. Det talar för fortsatt närundervisning även för elever i de högre årskurserna.

Jobba förebyggande med proportionerliga åtgärder

Vid terminsstart är det vanligt med ökad spridning av virusinfektioner. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men eftersom de är mottagliga för smitta kan smittkedjor och utbrott uppstå i skolmiljön, skriver Folkhälsomyndigheten.

Därför är riskbedömningen och det förebyggande arbetet i skolan och i fritidshemmet fortsatt viktigt. Samtidigt behöver de åtgärder som införs kontinuerligt vägas i förhållande till barns rätt och behov av skolundervisning och sociala sammanhang i skolan. Med proportionerliga åtgärder i skolmiljön menar Folkhälsomyndigheten proportionalitet utifrån riskerna för påverkan på barns och ungas hälsa och utveckling, i förhållande till de risker som det epidemiologiska läget innebär. Med proportionerliga åtgärder i skolmiljön avses även att de sätts i relation till och inte är mer långtgående än de åtgärder som gäller för vuxna.

Folkhälsomyndigheten betonar att barn och unga har redan fått göra uppoffringar under pandemin där både skolgång, kultur, fritid och sociala sammanhang har påverkats. Eventuella åtgärder måste särskilt beakta de barn och unga som redan är i en utsatt situation och där åtgärder som påverkar möjligheten till närundervisning riskerar att bidra till en ökad ojämlikhet.

Exempel på förebyggande åtgärder:

  • Vara utomhus så mycket som möjligt.
  • Undvika samlingar med stora grupper inomhus.
  • Undvika att blanda olika klasser och grupper i möjligaste mån.
  • Upprätthåll möjligheterna till och informera om god handhygien.
  • Beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i förskole- och skolmiljö.

Allmänna råd till arbetsgivare

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. finns det allmänna råd till arbetsgivare om att de bland annnat bör vidta åtgärder för att deras anställda ska kunna följa föreskrifterna och de allmänna råden.

Exempel på åtgärder för arbetsgivare:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt tar erbjuden påfyllnadsdos.
  • Informera personal, elever och vårdnadshavare om vikten av att stanna hemma och testa sig vid symtom.
  • Skolans personal bör ges möjlighet att arbeta hemifrån med de uppgifter som tillåter det.
  • Skapa möjlighet att hålla avstånd till varandra till exempel i personalutrymmen och omklädningsrum.
  • Skolhuvudmännen behöver fortsatt ha beredskap för att hantera fall och utbrott i skolmiljön.

När ska barn stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som är 12 år eller äldre att vaccinera sig. Skolbarn som delar bostad med någon som har eller nyligen har haft covid-19 ska stanna hemma i sju dagar samt PCR-testa sig. Skolbarn ska också alltid stanna hemma och PCR-testa sig vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.