När restriktionerna upphör

Att tänka på när restriktionerna på grund av Covid-19 upphör den 9 februari 2022, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och återgången till arbetsplatsen.

Frågor och svar om arbetsmiljö vid återgången till arbetsplatsen.

Innehåll
Vem ansvarar för hur återgången går till?
Vilka restriktioner hävs den 9 februari 2022?
Undersökning och riskbedömning, vad gäller vid återgång till arbetsplatser?
Smittskyddsarbete vid arbetsplatser, vad gäller?
Hantera anställdas oro
Påverkas skyldigheten att anmäla och dokumentera påvisad Covid-19 till Arbetsmiljöverket?
Vad gäller för gravida arbetstagare och covid-19?
Vad gäller när arbetstagare har symtom på sjukdom?
Vilka tester för covid-19 bör användas?
Gäller det något särskilt för ovaccinerade arbetstagare?
Förvirrad över att olika myndigheter ger olika information?

Vem ansvarar för hur återgången går till?

Arbetsgivaren är den som anger hur återgången till arbetsplatsen ska gå till och var arbete ska utföras framöver för de arbetstagare som under pandemin hittills utfört arbete hemifrån kommer tillbaka till arbetsplatsen. I och med återgången finns en hel del arbetsmiljöfrågor att beakta för att återgången ska kunna genomföras på ett så tryggt och smittsäkert sätt som möjligt, utifrån den kunskap vi har i dag.

Samverkan bör ske mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud/arbetsmiljöombud om hur återgången går till. Många verksamheter har sedan coronakrisen startade upparbetat en intern organisation för samverkan i frågor som hänger ihop med pandemin.

En god idé är att löpande följa upp hur återgången till arbetsplatsen fungerar. Vid behov kan justeringar behövas över tid.

Se tidigare information med anledning av coronakrisen, bland annat läkarintyg.

Se Arbetsmiljöverkets information om återgång till arbetsplatsen.

Vilka restriktioner hävs den 9 februari 2022?

Se information på Folkhälsomyndighetens webbplats: De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari.

Undersökning och riskbedömning, vad gäller vid återgång till arbetsplatser?

Enligt paragraf 8 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena för att se om några risker finns. De risker som finns ska bedömas om de är allvarliga eller inte och dokumenteras skriftligt.

De nya och förändrade förhållanden som blir aktuella i och med att restriktioner på grund av coronaviruset upphör behöver tas med i riskbedömningen. Kanske visar riskbedömningen på att redan befintliga och vidtagna åtgärder till skydd mot smittspridning bör vara kvar. Till exempel goda hygienrutiner. Undersök om fler åtgärder kan behövas baserat på att flera personer kommer vistas på arbetsplatsen framöver för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen. Samverkan, delaktighet och dialog är viktiga ingredienser i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Vad behöver arbetsgivaren mer göra?

Arbetsgivaren behöver följa upp hur återgången fungerar. Det kan göras genom att ta upp frågan vid personalmöten, via enkäter, möten med skyddsombud/arbetsmiljöombud. Kanske behövs nya arbetssätt eller rutiner uppdateras för att arbetet ska fungera optimalt för både verksamhet och medarbetare ur ett smittperspektiv.

Se checklista om återgången till arbetsplatsen.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Smittskyddsarbete vid arbetsplatser, vad gäller?

Arbetsmiljölagens regler gäller när arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Förhållandena i arbetet och vid arbetsplatsen riskbedöms utifrån de förutsättningar som där gäller. Information från smittskyddsläkare i regionen kan ge svar om aktuellt smittläge lokalt och i regionen.

När arbetsmiljö undersökts och det visat sig att smittrisker finns på arbetsplatsen ska riskerna åtgärdas. Arbetsmiljölagens regler säger bland annat att arbetstagare inte ska utsättas för smitta, inte bara undvika allvarlig sjukdom. Goda hygienrutiner och god ventilation vid arbetsplatsen är åtgärder som minskar riskerna för smitta. Bästa sättet att skydda sina kollegor är att stanna hemma och testa sig för covid-19 samt att vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten har gett ut särskilda råd till både gravida och ovaccinerade.

Åtgärdstrappan

Prio ett är att orsaken till risken ska tas bort. Om det inte går behövs förebyggande smittskyddsåtgärder. En metod att tillämpa är Arbetsmiljöverkets så kallade åtgärdstrappa, som är ett stöd för riskbedömningen på arbetsplatsen i sex steg. 

  1. Välj ett mindre skadligt smittämne om det är möjligt.
  2. Förebygg oönskad förekomst och tillväxt.
  3. Välj arbetsmetoder, processer och tekniska anordningar som motverkar uppkomsten av mikrobiologiska risker.
  4. Vidta åtgärder så nära källan som möjligt.
  5. Håll nere antalet personer som kan bli påverkade.
  6. Använd personlig skyddsutrustning.

Se särskild information till vård och omsorg på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhalsomyndigheten.se - Information till vården.

Folkhalsomyndigheten.se - För personal inom vård och omsorg.

Särskild information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 finns även för andra verksamheter i samhället.  

Folkhalsomyndigheten.se - Information till verksamheter.

Vad behöver arbetsgivaren mer göra?

Arbetsgivaren bör hålla sig uppdaterad om det aktuella lokala smittläget ser ut där verksamheten bedrivs. Även hålla sig uppdaterad om vad andra myndigheter rekommenderar. Genomföra undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena och vidta behövliga åtgärder utifrån de risker som upptäckts. Arbetstagarna bör involveras i smittskyddsarbetet och informeras om hur de ska arbeta smittsäkert. Även skyddsombud/arbetsmiljöombud om sådant finns vid arbetsplatsen.

Om personlig skyddsutrustning behövs efter riskbedömning

Riskbedömningar kring personlig skyddsutrustning kan behövas där sådan används med exempelvis trötthet vid användning. Utöver resultat av arbetsgivarens riskbedömning har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten information om situationer där personlig skyddsutrustning måste användas inom vård och omsorg.

Om personlig skyddsutrustning ska användas behöver de som ska använda utrustningen veta hur den ska användas säkert. Endast personlig skyddsutrustning som är CE-märkt eller godkänd av Arbetsmiljöverket ska användas.

Hur sedan den personliga skyddsutrustningen används och fungerar kan behöva följas upp. Efterlevs instruktionen om att skyddsutrustningen ska användas och vet alla hur de ska använda utrustningen på ett säkert sätt. Kontroll kan göras genom att fråga de som använder utrustningen eller prata om detta vid personalmöten. Även skyddsronder kan användas.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer om smitta på jobbet.

Läs mer om skyddsutrustning.

Vad kan arbetsgivare göra när anställda uttrycker oro över återgång till arbetsplatsen?

Den oro som arbetstagare ger uttryck för ska tas på allvar. Oro är inte bara en känsla utan en konkret arbetsmiljöfråga.

När du samverkar med skyddsombud och anställda, delar och tar del av information löpande om hur läget ser ut i arbetssituationer, kan det främja tillit och förtroende i organisationen.

Det har betydelse att anställdas oro blir tagen på allvar och att anställda ges möjlighet att delta i de riskbedömningar i arbetet som arbetsgivare ska göra. Arbetstagarnas kunskap om vad som fungerar i arbetet, vad som kan behöva förbättras och idéer om lösningar kan bidra till att hitta lösningar som tar verksamheten framåt.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning.

Myndigheters rekommendationer och råd från sakkunniga till stöd för bedömning av vilka arbetssätt som bör användas, samt vilken skyddsutrustning som ska användas i olika arbetsmoment, är en bra grund för din riskbedömning.

Såväl anställda som andra i verksamheten ska skyddas från smitta och arbetet ska kunna fortsätta på ett bra sätt för alla på arbetsplatsen.

Vad behöver arbetsgivaren mer göra?

Prata om vad som gäller för alla, vaccinerade eller ovaccinerade. Även hur eventuella anhöriga eller brukare informeras och kan vara delaktiga i det förebyggande arbetet mot smittspridning.

Följ upp och informera arbetstagarna löpande om hur arbetet går med att förebygga spridning av smitta. Påminn om vilka rutiner och arbetssätt som ska följas för att arbetet ska vara så tryggt som det är möjligt.

Läs mer om arbetstagares oro.

Påverkas skyldigheten att anmäla och dokumentera påvisad Covid-19 till Arbetsmiljöverket när restriktionerna hävs?

Covid-19 är klassat riskklass 3 enligt beslut inom EU och påverkas inte av att restriktionerna upphör. Så länge coronaviruset finns kvar kvarstår krav på anmälan av smitta till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen kap. 3 § 3 a. Lika länge kvarstår arbetsgivares dokumentationskrav enligt § 11 i smittföreskrifterna (AFS 2018:3).

Vad behöver arbetsgivaren mer göra?

Arbetsgivaren behöver ha rutiner för anmälan och dokumentation vid smitta och känna till vad föreskrifterna säger om detta.

Läs mer om smitta på jobbet.

Vad gäller för gravida arbetstagare och covid-19?

För gravida och covid-19 finns rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

För gravida i arbetslivet gäller även Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2007:5, om gravida och ammande arbetstagare.

När arbetsgivaren får information om att en anställd är gravid ska enligt dessa arbetsmiljöföreskrifter arbetsgivaren undersöka om den gravida kvinnan utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetsmiljön där det finns risk för att utsättas för smitta som kan leda till skadlig inverkan av covid-19. Covid-19 är klassat till riskklass 3 av 4 och ingår därmed i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:4, om smittrisker.

Dialog mellan arbetsgivaren och den gravida ska ingå. Så länge risk för skadlig inverkan finns kvar ska arbetsgivaren undanröja riskerna. Kan risken inte tas bort ska om det är möjligt andra arbetsuppgifter erbjudas eller arbete hemifrån. Är detta inte möjligt förbjuds kvinnan att sysselsättas i förvärvsarbete så länge risken finns kvar att exponeras för viruset (§ 7, AFS 2007:5). Arbetsgivarens riskbedömning ska omfatta hela den gravidas arbetsmiljö.  

Gravida ska även fortsättningsvis efter att rekommendationerna upphört inte arbeta med covidsmittade eller misstänkt smittade patienter inom vård och omsorg.

Vad gäller för gravida som är fullt vaccinerade?

Gravida som är fullt vaccinerade har samma skydd mot insjuknande i allvarlig covid-19 som övriga vaccinerade personer enligt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Bedömningen av risken för gravida att exponeras av viruset ska trots detta göras utan hänsyn till vaccination eller tidigare genomgången infektion. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare ska följas. Gravida ska oavsett vaccination inte utsättas för risk att exponeras för viruset. Arbetsgivarens riskbedömning ska göras individuellt i varje enskilt fall utifrån den gravidas hela arbetssituation.

Vad behöver arbetsgivaren mer göra?

Utöver att följa vad föreskrifterna om smittrisker och gravida anger behöver arbetsgivaren följa upp om hur skyddet mot smitta för den gravida fungerar i de fall den gravida på något sätt kan fortsätta sitt vanliga arbete eller om andra arbetsuppgifter utförs under graviditeten. Dialogen mellan arbetsgivaren och den gravida bör fortgå.

Om den gravida enligt reglerna i föreskrifterna om gravida förbjuds att arbeta kan hon ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Läs mer om gravida och covid-19.

Arbetsmiljoverket.se - Det här gäller för gravida.

Vad gäller testning av covid-19? 

I samband med beskedet att deflersta restriktioner hävs den 9 februari 2022, meddelade Folkhälsomyndigheten att testning fokuseras på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.

Vad kan arbetsgivaren göra?

Arbetsgivaren bör informera arbetstagarna om vad myndigheterna rekommenderar. Även informera om vad som gäller vid arbetsplatsen när någon upplever symtom på smitta under arbetstid. Och att bästa skyddet är vaccination både att drabbas av allvarlig sjukdom och mot spridning av smitta.

Folkhalsomyndigheten.se - Om testning för covid-19.

Gäller det något särskilt för ovaccinerade arbetstagare?

Vid minsta symtom på sjukdom rekommenderas alla av Folkhälsomyndigheten, vaccinerad eller inte, att stanna hemma och testa sig för covid-19. Till grund för detta ligger allas vårt ansvar enligt smittskyddslagen att inte bidra till att sprida samhällsfarlig smitta till andra.

Folkhälsomyndigheten ger särskilda råd till ovaccinerade. Det personliga ansvaret är stort. Vuxna som inte är vaccinerade måste ta sitt personliga ansvar, hålla ansvar och vara försiktiga i sitt umgänge med andra.

Hur ska arbetsgivare förhålla sig till arbetstagare som är ovaccinerade?

Arbetsgivarens riskbedömning enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger till grund för vilka åtgärder som kan behövas mot smittspridning i arbetet. Det arbetet ska alltid pågå. Oavsett om arbetsgivaren känner till om personalen är vaccinerad eller inte behöver nivån på arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöarbete och vidtagna åtgärder utgå från arbetsgivarens riskbedömning för spridning av smitta. Arbetsmiljölagens regler säger bland annat att arbetstagare inte ska utsättas för smitta, inte bara undvika allvarlig sjukdom. Arbetsgivaren ska hantera alla arbetstagare på likvärdigt sätt. 

I interna instruktioner kan arbetsgivaren informera om vad som gäller för alla anställda att följa för att förebygga smittspridning på arbetsplatsen. Även uppmuntra och underlätta för personalen att vaccinera sig. Vaccination är den viktigaste åtgärden alla kan göra och som skyddar mot både svår sjukdom och spridning av smitta.

Se fler frågor och svar om vaccination och covid-19.

Förvirrad över att olika myndigheter ger olika information?

När en pandemi och samhällsfarlig smitta pågår får vi rekommendationer och information från olika myndigheter som inte alltid är samstämmiga. Vilket kan vara förvirrande och försvårande för arbetsgivares interna arbete. Kanske det underlätta om viss kännedom finns om att myndigheterna har olika uppdrag.

När en samhällsfarlig smitta pågår får vi alla råd och rekommendationer om hur vi ska bete oss i samhället från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. När vi arbetar gäller förutom arbetsrättsliga regler även arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter med perspektivet att skydda arbetstagare. Läkemedelsverket och Arbetsmiljöverket har ansvar för utrustning och personlig skyddsutrustning.

Vad behöver arbetsgivaren fokusera på till skydd mot smitta?

Arbetsgivaren behöver känna till vilka regler som gäller och vad som behöver göras för att förebygga ohälsa, i detta läge handlar det främst om risk för spridning av smitta (covid-19).

Källor

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
  • Smittrisker (AFS 2018:4)
  • Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)
  • Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)