Vad händer när det är dags att komma tillbaka till arbetsplatsen?

Coronakrisen: Vissa verksamheter har anpassat sina arbetsplatser snabbt trots tuffa utmaningar. Men alla har varit tvungna att anpassa sig på något sätt. Typiskt har varit att många jobbar hemifrån eller är permitterade. Läs min checklista för återgången till arbetsplatsen.

De verksamheter som under våren fortsatt att bedriva arbetet på i princip samma sätt som innan pandemin, till exempel inom handeln och omsorgen, har genomfört anpassningar och förebyggande åtgärder för att både skydda medarbetare, kunder och brukare från smitta.

De är vana att hantera hygien professionellt. Även om intensiteten nu under coronakrisen varit ovanligt hög.

Kontroll, förbättringar och uppföljning

Genförda åtgärder behöver följas upp, utvärderas och eventuellt förbättras. Nya åtgärder kan behöva genomföras för att även framöver kunna klara verksamhetens behov på ett fortsatt bra sätt.

Vad säger arbetsmiljölagstiftningen?

Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv ska du som arbetsgivare löpande undersöka arbetsförhållandena och göra riskbedömningar, säger reglerna. Åtgärder ska vidtas, handlingsplaner upprättas och genomförda åtgärder kontrolleras om de haft förväntad effekt.

Detta kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är ett arbete som skyddsombud och medarbetare ska ges möjlighet till att medverka i. Om du behöver råd och tips, prata gärna med mig, eller någon av mina kollegor.

Verksamheter som inte är lika vana

De verksamheter som har korttidspermitterade medarbetare, eller medarbetare som arbetar hemifrån, behöver följa upp vilka effekter detta hittills har haft. Åtgärderna behöver utvärderas och förbättringar kan behövas framöver.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Från ett arbetsmiljöperspektiv innebär det att även arbete som utförs hemifrån ska omfattas av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Sådant arbete kan behöva genomföras på nya sätt med tanke på att inte alla är på arbetsplatsen. Det som tidigare varit normalt är inte längre det.

När det är dags att komma tillbaka

För att fortsätta minimera risk för smittspridning behöver du tänka igenom vad som ska ske och på vilket sätt. Ett exempel är när det är dags att komma tillbaka till arbetsplatsen.

Ska alla komma tillbaka samtidigt eller ska det bli en mjuk stegvis upptrappning där endast vissa återgår till arbetsplatsen? För dem som kommer tillbaka och inte träffats på länge kan vissa instruktioner behövas utöver de som redan rekommenderas av myndigheterna. Om det finns möjlighet att utföra arbetet hemifrån så är det rekommendationen fram till den 31 december 2020.

Se rekommendationerna på sidan coronavirus: Länkguide för arbetsgivare.

Tänk efter före

Du kan också tänka igenom hur ett typiskt arbetspass går till på din arbetsplats. Från det att medarbetare kommer till arbetsplatsen till det att arbetsplatsen lämnas efter slutfört arbetspass. Till exempel om det behövs särskilda åtgärder för att möjliggöra fysisk distans på arbetsplatsen och undvika smitta.

Checklista för återgång till arbetsplatsen

  1. Hur många ska få finnas i samma rum på arbetsplatsen?
  2. Hur många ska äta lunch i lunchrummet samtidigt?
  3. Finns det vissa trånga utrymmen, till exempel omklädningsrum, där särskilda instruktioner behövs för att skapa möjlighet till att hålla fysisk distans?
  4. Går det att påbörja respektive sluta arbetet vid olika tider?
  5. Kan medarbetare ta sig till arbetet utan att åka kommunalt?
  6. Behövs särskilda åtgärder för medarbetare som tillhör riskgrupper?
  7. Går det att glesa ut arbetsstationer så att fysiskt avstånd kan hållas?
  8. Hur ska interna möten hanteras?
  9. Vad gäller för besökare på arbetsplatsen?